Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
216. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina Osnabrück 1647 Mai 3/13

2

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christina


3
Osnabrück 1647 Mai 3/13

4
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 6 ] fol. 746–747; Eingangsvermerk Stockholm 1647 Mai
5
21/31.

6
Vor Ankunft Erskeins keine Fortschritte in Verhandlungen möglich. Beratungen mit den Kaiser-
7
lichen über kaiserliches und schwedisches IP. Reise nach Münster geplant; dort vertragsmäßige
8
Unterredungen mit den französischen Gesandten über causa Palatina, Badensis, Solmaeia, Isen-
9
burgica ; Satisfaction Hessen-Kassels; iura statuum; gravamina politica; executio; assecuratio.
10
Autonomiefrage. Alternationsvereinbarung betr. Hochstift Osnabrück; Rekompens für Gf.
11
Gustaf Gustafsson; Entschädigung Braunschweig-Lüneburgs und Mecklenburgs. Bm. Minden
12
Kurbrandenburg zugestanden. Reise Erskeins.

13
Eder Kongl:e Maij:tt berättade vij uthi underdånigheet med näste post
14
huru sakerne här stodo. Vij äre ännu nästan i förre terminis, mäst efter vij
15
vänta på Ershein och förthenskuldh måste hålla sakerne gåendes.

16
Under lit. A är thet keijsl:e instrumentet som vij finge den * * * passato

34
7./17. April; vgl. [ Nr. 197 ] .
.

17
Therpå förfärdigade vij vårt och hafva, sedan vij thet gåfvo them keijsl:e
18
then 14 passato [ 14./24. April ], varit med them ungefär i 13 conferencier
19
theröfver , hållandes samma vårt opsatt lijkasom itt snöre thereffter vij gå
20
och föra discourserne. På thet Eder Kongl:e Maij:tt nu må see huru när
21
vij äre komne och hvad än resterar, så fogas sjelfva vårt opsatt här hoos un-
22
der lit. B och I thess brädder några annotata som i thet närmaste vij sa hvadh
23
som är till dato erhållet eller inthet erhållit, jämväll och för gott funnit af
24
bägge legationerne att uthlåtas eller och ändras.

25
Vij achta i thenne veckun reesa öfver till Munster och öfverläggia med
26
legatione Gallica the saker som effter alliancen angå bägge chronorne och
27
deras allierade och adhaerenter och än äre ogjorde, såsom är caussae Pala-
28
tina , Badensis, Solmaeia

37
Betrifft die Grafen Solms (vgl. auch [ Nr. 220 ] ).
och Isenburgica, item landtgrefvinnans Furstl:e
29
Nådes satisfaction, iura statuum et gravamina politica, jämväll om thet som
30
in pacis executione et assecuratione än står tilbakar oaftalt.

31
Evangelici status hafva i dagh delibererat in puncto autonomiae

38
Vgl. Meiern IV S. 519–522 und dazu Deliberation im fürstlichen und städtischen
39
collegio über die gravamina politica. Osnabrück 1647 April 30/Mai 10 ( Meiern IV
S. 504–514 ); Der Kayserlichen gesandten aufsatz de autonomia per imperium 12 Art. V;
41
Der Kayserlichen gesandten aufsatz de iustitia ( Meiern IV S. 514–517 ); Der evan-
42
gelicorum aufsatz in puncto autonomiae mit des von Thumshirn beygefügten notis
30
marginalibus, worinnen solcher von dem Kayserlichen aufsatz differiret ( Meiern IV
S. 518f. )
och villja
32
i morgon genom sin ordinarie deputation låtha oss vetta sin meeningh
33
therom

32
Vgl. Evangelicorum formula de autonomia subditorum imperii, Suecicis legatis exhibita
33
( Meiern IV S. 522f. ); Formula evangelicorum de iustitia Suecicis exhibita quam
34
Caesarei admittere noluerunt ( Meiern IV S. 523f. ).
.

[p. 416] [scan. 472]


1
Hvadh anlangar stifft Osnabrugge, hafva vij på d’Avauxes trägne anhållande
2
måst den 13 passato [ 13./23. April ] effterlåta at Frantz Wilhelm måtte strax
3
effter fridzsluthet komma hijt igen och thet behålla ad dies vitae, doch så att
4
greeff Gustaff Gustaffsson blefve behörligen uthlöst, jämväll och att een
5
evangelisk coadiutor nu strax förordnades, så att thetta stifftet häreffter
6
måtte alternative hafva een catholisk och evangelisk biskop, som thet och
7
tillförende mäst hafver varit

35
Vgl. Dickmann S. 322, 361.
. d’Avaux skrifver hijt, och La Cour tesmoig-
8
nerar här emot oss att Frankrijke är inthet ändå thermed till fridz, uthan
9
vill ändteligen hafva thet stifftet för the catholiske

36
Vgl. Dickmann S. 365.
.

10
The keijsl:e skola reeda hafva tillsagt them Brunsswijkiske gesandterne
11
att huus Brunsswijk skall få njutha alternationen på thetta stifftet med the
12
catholiske

37
Vgl. zur Entschädigung Braunschweig-Lüneburgs Dickmann S. 322; Lorenz , Koadjutorwahl
38
S. 127.
. Mecklenborgh står och therefter och vill inthet vara till fridz
13
medh alternationen på stifft Ratzeburgh, hvilken Zelliske linien härtill
14
hafver hafft med then Gustrowiske.

15
Skulle nu Ossnabrugge alldeles gå uhr the evangeliskes händer, så blefve
16
thet knapt för them som interessera i Eders Kongl:e Maij:tts satisfaction
17
och synes efftertänkeligit för framtijden skuldh.

18
Churbrandenburg hafver fåt tillsäijelsse på Minden

39
Vgl. Dickmann S. 322f., 361, 365.
.

19
Lijthet förän thenne posten skulle gå, komo Eders Kongl:e Maij:tts tvenne
20
breef aff den * * * passato, theruthan vij förnimma att Ershein var då för-
21
reest

40
Möglicherweise [ Nr. 191 ] oder [ 193 ] (7./17. resp. 10./20. April); eine spezielle Mitteilung von der
41
Abreise Erskeins konnte nicht ermittelt werden; vgl. auch Meiern IV S. 329 f.
, och af Durelii

42
Durelius, Magnus Nilsson (1648 nobilitiert: Durell): * 3. 5. 1617, † 26. 9. 1677; Hauslehrer
43
Erik Axelsson Oxenstiernas, 1646 Agent in Helsinger, 1647 Resident in Dänemark. Vgl.
44
SMK II S. 282.
breeff uhr Helssingör att han den 24 passato [ 24.
22
April/3. Mai ] var tijt kommen, ärnandes sig på Strålssundh. Vij hoppas at
23
han, förnimmandes af geemene roopet och våre communicationer neder till
24
Pommeren hvad thet lijder med tractaten, skall skynda sigh thet forteste
25
han kan. Imedlertijdh är vår skylligheet at taga Eders Kongl:e Maij:tts
26
nådigste ordre i acht och hålla saken in integro.


27
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 6 ]:


28
A: 748–779’ Kaiserliches Instrumentum Pacis

29
B: 780–813’ Schwedisches Instrumentum Pacis; vgl. Meiern IV, S. 490–493

[p. 417] [scan. 473]


1
814–827’ Novum proiectum Caesareum in articulo de iuribus statuum. Osnabrück
2
[ praesent. ] 1647 Mai 2/12

3
828–830 Avise

4
831–834 Puncta accordata zwischen dem Kaiser und den evangelischen ungarischen Ständen,
5
unterzeichnet von Georgius Orossi. 1647 April 4

6
835–836’ Avise

7
837–839’ Continuatio protocolli in puncto gravaminum ( 29. März, 30. März, 1. April
8
st. v. )

9
840–840’ Avise

10
841–842 Continuatio protocolli in puncto gravaminum ( 2., 5.-7. April st. v. )

11
843 Hiltebrandt an B. Wolffrath. Nürnberg 1647 April 16/26

12
844–845 Avise

Dokumente