Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
19. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1646 Oktober 28/November 7

23
[ 208 ] / 19 / [ 36 ]

24

Johan Oxenstierna an Königin Christina


25
Osnabrück 1646 Oktober 28/November 7

33
Vgl. Odhner S. 193; UuA V 1 S. 98f. (vgl. dazu UuA IV S. 464f. und Breucker S. 62f.).

26
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 804–805’.

27
Schwierigkeiten im Postwesen, Reise l’Aigners nach Stockholm. Geringes brandenburgisches Interesse
28
an Partikularverhandlungen. Unterredung Biörenklous mit Wittgenstein und Löben: Interessen des
29
Hauses Wittgenstein; Demissionsüberlegungen Wittgensteins, dessen und Löbens Meinungsverschie-
30
denheiten mit dem Kf. von Brandenburg betr. Pommern.

[p. 29] [scan. 85]


1
Nr. 208 kom i går medh Hamburger posten väll hijtöfver. Hvadh Eder
2
Kongl:e Maij:tt hafver funnit för gott att theri svara och oss nådigst befalla
3
att taga i acht skall hörsamligast och efter alla kraffter blifva exequerat.

4
Medh posten, som i förgår afgick , bleef refererat i hvadh ståndh som
5
tractaten här och i Munster nu befinnes. Och efter posterne, som gå af och
6
till, som oftast feela och blifva stundom 8 dagar uthe öfver ordinarie tijden,
7
och thet likväll nu synes vara högnödigt att Eder Kongl:e Maij:tt må
8
tijdeligen bekomma efterrättelsse om then öpnade particulartractaten medh
9
them Brandenburgiske om Pommeren, hvadh theri är skedt och huru then
10
sigh anlåther, så hafver jagh, märkiandes att the Brandenburgiske gå mächta
11
frigide och the Munsterske sakerne skrijda till sluthet, affärdat thenne
12
expresse, l’Aigner, att först och främbst bära fram doublettet af ofvanbem:e
13
breef

39
Bezieht sich auf die [ Nr. 15 ] , [ 16 ] .
, och sedan, där Eder Kongl:e Maij:tt så behagar, göra Eder
14
Kongl:e Maij:tt allerunderdånigst rapport om tillståndet af sakerne, så
15
myket honom theraf är förtrodt och han hafver kunnat begripa.

16
Thet tyckes af dee Brandenburgiskes discurser och närvarande contenance
17
att them föga är om thenne particulartractaten. Grefven aff Wittgenstein
18
sände i går till migh och notificerade att han sjelf och her von Löben ville
19
som i dagh reesa till Lengrichen

40
Lengerich, Stadt zwischen Münster und Osnabrück.
och ther mötha sine colleger

41
Heiden, Portmann, Fromhold – vgl. Breucker S. 63; UuA IV S. 465.
, som pläga
20
vara i Munster, begärandes tillförende een tijma at tala medh migh om sine
21
privatsaker. Effter jagh var äfven då något occuperat, så befalte jagh Biörne-
22
klou excusera förfallet och med thetsamma hälssa på her von Löben, önskan-
23
des them både lycka till reesan, jämväll höra hvadh the skole säija om trac-
24
taten . Biörneklou kom till talss medh them både, doch à part och först
25
medh grefven aff Wittgenstein, hvilken strax sade att hans privatvärff till
26
migh, förän han reeste bort, var att recommendera migh huus Wittgenstens
27
particularinteresse vidh thenne tractaten, räknade therhoos op åthskillige
28
cavalierer af Wittgensteenerne, som hafva i thetta kriget och till försvar af
29
thet evangeliske partiet satt lijfvet till

42
Otto, Gf. von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein: * 21. 2. 1616, † (gefallen) 13. 11. 1645;
43
Friedrich Magnus, Gf. von Sayn-Wittgenstein-Hohenstein: * 2. 5. 1613, † (gefallen) 26. 7. 1645.
44
Vgl. APW [ II C 2 S. 205 Anm. 1 ] .
, förmodandes att Eder Kongl:e
30
Maij:tt skulle sådant medh nåder ihugkomma och nådigast låtha sigh thet
31
husets interesse vara befallat. Att han, grefven, äfvenså then gången talte
32
therom, var orsaken att han hade någre gånger förr, men eenkannerligh nu
33
på sidsta reesan till Bilefäldt, begärat dimission härifrå af Hans Churfl:e
34
Durchl:tt af Brandenburgh och vore nu reesefärdigh först till Lengrichen
35
at tala medh sine colleger i Munster och strax therpå at reesa efter chur-
36
fursten . Och efter han inthet tviflade att churfursten ju skulle deferera sin
37
angelägenheet och sågo occasionen öppen att gå härifrån, så ville han in

[p. 30] [scan. 86]


1
eventum som förr recommendera ofvanbem:te grefl:e Wittgensteeniske
2
interesset här vidh tractaten att tagas i acht. Till thenne resolutionen hade
3
han, grefven af Wittgenstein, fuller månge orsaker, men then förnämligaste
4
at hans commission hafver månge besvärligheeter, eenkannerligen strijden
5
om Pommeren. Eder Kongl:e Maij:tt och chronan Sverige hade han länge
6
tjent och unte alt gott för thet trogne bijståndh som hans fäderneslandh
7
och thet allmänne evangeliske väsendet af Eder Kongl:e Maij:tt hade fått
8
och än njuther. Hans Churfurstl:e Durchl:tt af Brandenburgh vore han
9
medh lifligh eedh förbunden och hoppades efter sin instruction sigh oför-
10
viteligen hafva förhållit. Uthi sidste conference i Bilefäldt hafver han efter
11
sitt förståndh och som een trogen minister repraesenterat i hvadh ståndh
12
then eene och andre saken här var och att vij hade satt pro fundamento
13
compositionis att Förpommeren, Oderströmen och een deel på andre sijdan
14
i Hinderpommeren inthet kunde cederas åth churfursten, hvilken remon-
15
stration churfursten hade illa optagit och frågat grefven om han och ville
16
falla ifrå honom och sökia sitt värsta. Han sjelf, churfursten, viste bättre
17
af viss och säker handh uhr Sverige att the ther inthet begärte och stodo så
18
hårdt på then saken; och om the än gjordet, så kunde churfursten allrigh
19
i evigheet släppa Oderströmen; churfurstendömet vore thermedh förlohrat
20
och heela hans staat. Thet vore bättre nu tala therom än framdeles, när alle
21
meddell vore sin koos. Föruthan thet att churfursten sjelf var mächtogh
22
hugat på Pommeren, så hade han kring sigh een hoop sine confidenteste
23
tjenare, som antingen vore Pomrer eller väntade få godz ther i landet, the
24
hörde gärna alle consilia som kastas fram till att behålla Pommeren och
25
brachte then efter lägenheeten fram för churfursten. Vidh så fatte saker
26
kunde han, grefven, och her von Löben, ehvadh remonstrationer the gjorde,
27
lijtet uthrätta. The hade fuller för sin reesa till Bilefäldt kastat uth een
28
generalfullmacht på Latin, men churfursten hafver thensamma improberat
29
och befallat inrätta een annan

41
Vgl. Kf. von Brandenburg an seine Gesandten. Bielefeld Oktober 22/November 1 = Beilage C
42
zu Nr. 15.
efter thetta sättet, föregifvandes att Hans
30
Churfl:e Durchl:tt fuller trodde them gessandterne väll och förthenskuldh
31
hade kunnat limitera instructionen på itt stycke aff Förpommeren och låtit
32
blifva fullmachten in terminis generalibus. Men efter Hans Churfl:e Durchl:tt
33
inthet kan eller vill gå vijdare och plenipotentiarij lätteligen måtte försnappa
34
sigh, så vore bäst att fullmachten förde i munnen ungefär thet som instruc-
35
tionen indigiterar på. Baron von Löben talte inthet så vidhlyftigt therom,
36
men lickväll ungefär på samma slaget om Pommeren och tractaten. Therhoos
37
sade han att tu tingh fullo churfursten svårt: 1) at mista sitt landh och 2) i
38
stället för thet sökia något som ingen tillförende hafver eller then som thet
39
hafver skulle villja medh godo quitterat; annat at taga vore betänkeligit
40
och förde stoore consequentier medh sigh.

[p. 31] [scan. 87]


1
Hvadh nu Eder Kongl:e Maij:tt vidh så fatta saker nådigst finner för gott
2
att befalla, thet velle vij vänta, antingen dät då kommer medh den ordinarie
3
posten eller thenne expresse tilbakar. L’Aigner hafver och varit uth till
4
Bilefäldt

28
Vgl. [ Nr. 11 ] .
, ther churfursten var, och kan Eder Kongl:e Maij:tt i under-
5
dånigheet berätta om Hans Churfl:e Durchl:tts reesa, train och annat slijkt.

Dokumente