Acta Pacis Westphalicae II C 3 : Die schwedischen Korrespondenzen, Band 3: 1646 - 1647 / Gottfried Lorenz
15. Johan Oxenstierna an Königin Christina Osnabrück 1646 Oktober 26/November 5

22
–/ 15 / [ 36 ]

23

Johan Oxenstierna an Königin Christina


24
Osnabrück 1646 Oktober 26/November 5

31
Vgl. Lundgren S. 264; Odhner S. 193.

25
Ausfertigung: DG, A I 1 , Legat . [ 5 ] fol. 754–754’ = Druckvorlage; Dublette: fol. 791–791’;
26
Eingangsvermerk Stockholm 1646 November 12/22.

27
Salvius in Münster. Unterredung mit den brandenburgischen Gesandten. Visite Clains.

28
Dätt var fuller ärnat att jagh och her Salvius skulle thenna gången bägge
29
tillijka ryckia öfver till Munster att göra revisiten åth legationi Gallicae.

30
Men efter churfursten af Brandenburgh väntades hijt i negden på 5 mijll

[p. 24] [scan. 80]


1
när och Hans Churfl:e Durchl:tts gessandter meente någon skulle skickas
2
hijt eller och the, gessandterne, innan någre dagar komma hijt igen med
3
fullmacht att tractera, så fans för gott at jagh töfvade här qvarr och att her
4
Salvius reeste till Munster att ther förmå them Frantzöska att poussera chur-
5
fursten till accommodation och så laga att then Spagniske tractaten icke
6
praecipiterades, jämväll conferera medh them om Romani imperii negotiis.
7
Om sakerne så fordrade ther och jagh kunde här komma min koos, ville
8
jagh efter någre dagar föllja. Hvadh här är strax therpå förefallet och jagh
9
funnit nödigt att skrifva till her Salvium, thet finnes under lit. A. Under
10
lit. B är copian af her Salvi breef till migh om tillståndet i Munster.

11
I förgår komo Brandenburgici

31
Wittgenstein und Löben.

32
Vgl. zum folgenden Baltische Studien VI 2, S. 43–45, 47ff.; Breucker S. 62f.;
33
Lundgren S. 278; Meiern III S. 743; Odhner S. 157f.; UuA IV S. 464f. (falsches
34
Rückkehrdatum).
hijt igen och vore i går hoos migh, hälssan-
12
des migh på Hans Churfl:e Durchl:tts vägnar och berättandes att theras
13
herre, churfursten, hade tagit sin reesa ifrå Bilefäldt på Rheden och thädan
14
ifrå på Zoest, så att vägen inthet gick när uth medh Munster, som the
15
Brandenburgiske hade tillförende meent. Hvad fullmacht Brandenburgici
16
brachte hijt medh sigh, sampt huru mine och theras discurser öfver then-
17
samma uthi then i går hålldne conference äre fallne och hvadh jagh therpå
18
hafver funnit för een nödtorfft att nu på tijman skrifva till her Salvium,
19
thet täckes Eder Kongl:e Maij:tt nådigst förnimma af copierne under lit. C
20
och D.

21
Kongens i Danmark

35
Christian IV., Kg. von Dänemark: * 12. 4. 1577 Frederiksborg, † 28. 2. 1648 Rosenborg,
36
folgt 1596. Vgl. DBL V S. 112–123; die Literaturangaben bei Lorenz S. 1 Anm. 3.
secreterare, Klein

37
Clain, Leonhard: Sekretär in der dänischen Deutschen Kanzlei seit 1634, übernahm wiederholt
38
diplomatische Aufgaben, vom Sommer 1644 bis zum Sommer 1645 und ab Oktober 1646 dänischer
39
Bevollmächtigter in Osnabrück. Vgl. Instruktion, datiert Glückstadt 1646 September 21/
40
Oktober 1. Ausfertigung: RKG III 11/8 Nr. 464. Vgl. weiterhin Fridericia I S. 98f.;
41
Lorenz S. 31f., 40f., 85, 138, 139, 150, 153; Lorenz , Dänische Friedensvermittlung (im
42
Manuskript abgeschlossen).
, var hoos oss den 20 huius
22
[ 20./30. Oktober ], dagen förän her Salvius reeste, och effter öfverandtvardandet
23
af creditivet, som copialiter ligger under lit. E, hälssade oss på högstbem:s
24
konungz vägnar, berättandes att han, Klein, var hijt sänder

43
Wohl „sändt“.
att bijvijsta
25
tractaten och taga kongens interesse i acht, begärte therhoos vij ville under-
26
rättan i hvadh terminis tractaten nu stodo och sedan, när han härefter på
27
sin herres och konungz vägnar hade något att föredraga, vij då ville städjan
28
till audience, hvarpå vij medh complimenter och communicationen af
29
rikssens saker honom på tilbörligit sätt svarade. Hvadh han härefter lärer
30
föredraga, thet gifver tijden.

[p. 25] [scan. 81]


1
Beilagen in DG, A I 1 , Legat . [ 5 ]:


2
A: 755–756 (Dublette 792–793) Johan Oxenstierna an Salvius. Osnabrück 1646 Oktober 24/
3
November 3 [Nr. 11]

4
Hierzu Beilagen:

5
757–758’ –

6
759 (Dublette 796) Lgfin. von Hessen-Kassel an die Räte von Sayn-Wittgenstein. Kassel 1646
7
September 4/14

8
759’ (Dublette 796’) Feldmarschall Wrangel an die wetterauischen Grafen. Aschaffenburg
9
1646 August 12/22

10
760 (Dublette 797) Turenne an die wetterauischen Grafen. Im Feldlager 1646 August 16

11
B: 761–761’ (Dublette 798–798’) Salvius an Johan Oxenstierna. Münster 1646 Oktober 25/
12
November 4 [Nr. 13]

13
C: 762–762’ (Dublette 799–799’) Kf. von Brandenburg an seine Gesandten betr. Vollmacht für
14
Verhandlungen mit den schwedischen Gesandten über Pommern. Bielefeld 1646 Oktober 22/
15
November 1

16
D: 763–764 (Dublette 801–802) Johan Oxenstierna an Salvius. Osnabrück 1646 Oktober 26/
17
November 5 [Nr. 16]

18
E:[fälschlich] 765 (Dublette 800) Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 Oktober 25/
19
November 4 [Nr. 14]

20
F: 766 (Dublette 803) Kreditiv Kg. Christians IV. auf Clain. Glückstadt 1646 September 24/
21
Oktober 4

22
767 G. Fürstenhäuser ( 1517 ) an [ G. Keller ] [ Ausfertigung ]. N [ ürnberg ] 1646 Oktober 19/29

23
768 Die Gesandten der evangelischen Stände in Osnabrück an die Gesandten der evangelischen
24
Stände in Münster. Osnabrück 1646 September 24/Oktober 4

25
769 G. Keller an [Biörenklou] [Ausfertigung]. Münster 1646 Oktober 25/November 4
26
770–772 Avise

27
773 Generalkommissar Tracy

40
Tracy, Alexandre de Prouville: französischer Bevollmächtigter in Ulm 1647. Vgl. Egloffstein
41
S. 147; Riezler S. 614.
an Ernst Friedrich von Rieppur

42
Rieppur (Rüeppurg), Ernst Friedrich: Württembergischer Oberstwachtmeister (1633), Oberst-
43
leutnant (1634–16. 6. 1650). Vgl. Pfeilsticker § 1605.
[Auszug]. 1646 Oktober 7
28
[stilus unklar]

29
773–774 Relation des Lic. Marx Imblin

44
Ihmlin, Marx, Lic.: Württembergischer Oberrat (25. August 1640 – 25. Mai 1643), Bürger-
45
meister in Stuttgart (1641). Vgl. Pfeilsticker I §§ 1222, 1310.
[ Auszug ]. 1646 Oktober 6 [ stilus unklar ]

30
774–784 Avise

31
785 Billerbeck an G. Keller [ Ausfertigung ]. K [ öln ] 1646 November 1

32
786–787’ Avise

33
788–788’ Die Gesandten der evangelischen Stände in Osnabrück an die Gesandten der evan-
34
gelischen Stände in Münster. Osnabrück 1646 September 23/Oktober 3

35
zwischen 788 und 789 (Dublette 794–795) Feldmarschall Wrangel an Johan Oxenstierna
36
und Salvius. Im Hauptquartier vor Augsburg 1646 September 20/30

37
789–789’ Georg Keller an Biörenklou [Ausfertigung]. Münster 1646 Oktober 24/November 3

38
790–790’ Hiltebrand

46
Hiltebrand (Hiltebrandt), Friedrich: schwedischer Faktor in Nürnberg. Vgl. Sondén .
an B. Wolffrat

47
Wulffrath, Berndt: schwedischer Faktor in Pommern. Vgl. Sondén .
[ Ausfertigung ]. N [ ürnberg ] 1646 Oktober 9/19

39
791–803 Dubletten ( vgl. o. )

Dokumente