Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
31. Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine Osnabrück 1646 Januar 19/29

6
[ 13 ] / 31 / [ 48 ]

7

Johan Oxenstierna und Salvius an Königin Christine


8
Osnabrück 1646 Januar 19/29

9
Ausf.: DG, A I 1, Legat . [ 4 ], 39–44’

10
Bestätigung des königlichen Reskripts vom 23. Dezember 1645/2. Januar 1646. Empfang der
11
niederländischen Gesandten. Bestürzung der Brandenburger über die schwedischen Forderungen auf
12
Erwerb Pommerns; ihre Hoffnung auf eine Entschädigung im Falle der Abtretung des Landes.
13
Meinung der Reichsstände darüber. Besuch des mecklenburgischen Gesandten, Gespräch mit ihm
14
über die Abtretung Wismars an Schweden. Fortgang der Verhandlungen in Münster. Zulassung
15
des Residenten La Barde. Durchreise der polnischen Gesandtschaft aus Paris nach Polen. Haltung
16
Frankreichs zum Erwerb Pommerns durch Schweden. Einzelnachrichten aus Münster.

17
Ederss Kgl. Maj. allernådigste breef af den 23. Decembris nästförleden
18
[ 23. Dezember 1645/2. Januar 1646 ] hafve vij i förgår med ordinarie posten
19
ifrån Hamburg allerunderdånigst handfåt och med mehra förstådt Eders
20
Kgl. Maj. svar och oss gifne ordres: 1. huru vij oss skole förhålla i titlar
21
och ceremonier emot Generalstaternes och the churfurstlige gessandterne,
22
2. hvadh man hafver at svara grefven af Wittgenstein och hans colleger,
23
the Churbrandenburgiske fullmächtige, på the difficulteter och afvoga dis-
24
curser , som the hafva fördt eller härefter måtte föra moot cessionen af
25
Pommeren; 3. om replicquens uthfärdande; 4. hvad som är at svara them
26
Frantzöske, om the härefter örkia och drifva på beskickningen ad Portam;
27
sammaledes 5. them reformerade på theras praetenderade iure reformandi
28
och 6. the Spagniskes giorde offerter öfver commercierne.

29
För 8 dagar sedan, i vårt sidste breef, är mält när och huru Generalstaternes
30
ambassadeurer är ankomne till Munster och blefne icke allenast af alle andre,
31
uthan och them Spagniske handterade medh titlar och ceremonier som
32
souveraine princers, och eenkannerlig republicens af Venedig gessandter
33
pläga få. Thet höres inthet af at the ärna sigh hijt, alle häller någonthera.
34
Om vij komma till Munster och lägenheeten gifves thär eller annorstädes
35
at concurrera med them, skole vij thenne Eders Kgl. Maj. allernådigste
36
ordre taga i acht.

[p. 93] [scan. 133]


1
Thet är och efterhanden i föregångne breef berördt, hvadh mine grefven af
2
Wittgenstein och hans colleger hafva giordt nu, sedan vij hafva per expres-
3
sum nämpt Pommeren till Eders Kgl. Maj. satisfaction. Sedan then chur-
4
furstlige betiente, som är vidh Eders Kgl. Maj. hoff, skall ther hemma vara
5
någott tiltalt, eller han elliest hafver förstådt, at Eders Kgl. Maj. inthet
6
behagade grefvens af Wittgenstein discurser; och feldtmarskalken äfven
7
vidh thenn tijden, när the sådant finge vetta uhr Sverige, marcherade medh
8
hufvudharméen uhr Behmen åt sechsstäderne

36
Der Oberlausitzer Sechsstädtebund wurde am 26. August 1364 von den Städten Bautzen, Zittau,
37
Görlitz, Kamenz, Löbau und Lauban zum Schutze des Landfriedens geschlossen. Nach dem
38
Schmalkaldischen Kriege verlor er seine Rechte, bestand aber noch bis 1815.
, hafva the som andre, icke
9
vettandes hvadh intentionen med then marchen skulle vara, giordt sigh the
10
tankar, at feldtmarskalken, hafvandes fått kundskap om the Brandenburgis-
11
kes discourser, achtade sigh neder åth Marck. Hvilket kom them här at
12
sachta och på annat sätt inrätta sitt taal.

13
Förän thet sidste brefvet för 8 dagar sedan sändes bort, begärte the audience
14
hoos oss, som då var om rördt och finget den 13. huius [ 13./23. Januar 1646 ]

39
Vgl. die brandenburgische Relation vom 19./29. Januar 1646: Urk. u. Aktenst. IV S. 418.

40
Ausführlich berichtet über diese Konferenz B. Ph. von Chemnitz IV 6 S. 36ff.
;
15
då grefven af Wittgenstein, her von Löben

41
Johann Friedrich Freiherr von Löben, * 1595, † 1667. ADB XIX S. 39–40 .
, Wesenbek och Fromholtz

42
Johann Fromhold, * 1602, † 1653, seit 1650 Kanzler des Fürstentums Halberstadt. Chr. S.
43
Donauer : Leichenpredigt (Regensburg 1653). APK 8792–8794.

16
komo, och then första begynte talet

44
Der Wortlaut der Erklärung in Urk. u. Aktenst. XXIII 1 S. 78ff. Vgl. C. Th. Odhner
45
S. 139f. und S. von Pufendorf , Suecia S. 647f.
, nembligen, näst curialier och tak-
17
säijelsse för audiencen, sade at theras herre, churfursten, hade icke uthan
18
bestürtzen förnummit, dät ibland andre stycker, som på Eders Kgl. Maj.
19
sijda ville begäras till satisfaction och indemnitet Pommeren och kommer
20
i consideration; icke at churfursten missunthe eller hölle ogilt at Eder
21
Kgl. Maj. skulle blifva förnögd och contenterat, eftersom the kunde oss
22
försäkra at theras herre hade hafft och än hade theri een real intention,
23
uthan thet komme honom främmande före, at man äfven ville till thenne
24
satisfactionen begära hans erfflandh; hade therföre uthi åtskillige sine
25
rescriptis stält them, gessandterne, före sine rationes, hvarföre han inthet
26
kunde förstå och bevillia thertill; the samma churfurstens skääl hade the
27
fördt ihoop och ville oss då låtha så distincte och långsampt föreläsa, at
28
Mylonius skulle them ord från ordh kunna excipera, hoppandes at vij ville
29
thet tillstädia och hafva så länge, som Fromholtz reciterade skriften,
30
patience.

31
Hvarpå näst behörlige curialier på theras giorde tacksäijelsse och recapitu-
32
lationen af thet som vor förebracht, jagh, Johan Oxenstierna, svarade, at å
33
Eders Kgl. Maj. vägnor vij billigt hade at beröma then giorde contestationen
34
öfver churfurstens reale intention till att understödia och cooperera till
35
Eders Kgl. Maj. satisfaction, hoppandes at han blefve thervidh och nu, när

[p. 94] [scan. 134]


1
man kommer till sielfva saken, låther then med sielfva värket lysa. Hvadh
2
theras begäran vidhkomme, tyckte oss, at man inthet behöfde then mödan,
3
at låtha opläsa och excipera theras rationes; thet skulle vinna mehra tijdh
4
och gifva oss bättre efterrättelsse, om the gofve

43
DG irrtümlich hafve.
oss them samma skriffte-
5
ligen öfver.

6
Men the bestodo på sin meening, föregifvandes at them var berättat uhr
7
Sverige och från andre ohrter, som gafves churfursten skulden, at han i
8
thenne saken opiniastrerar och altså hindrar friden; the ville therföre vijsa
9
churfurstens saak och rationes, icke at thermed brytha then härtill plägade
10
intelligencen, uthan på thet maneerligaste, som skee kunde och emellan
11
princer vore brukeligit, thet alt föreställa. Hvarpå och emedan the inthet
12
ville therom, han, Fromholtz, läste theras opsatt af paperet, och efter vij
13
befunne, at the under färgade ordesätt talte nu som förr och ther brede
14
vidh, at Pommeren var så beskrifven af the churfurstlige, at oss tyckte,
15
om Eder Kgl. Maj. icke tillförende haden hafft i sinnet at stå therefter,
16
lusten och appetiten måtte nu tilläfventyrs af thenne descriptionen mehra
17
växa, och thet inthet var möijeligit, behålla dess innehåldh ord från ordh,
18
sade vij till at få af them theras skrifft, Eder Kgl. Maj. och oss till bättre
19
efterrättelsse, oss finna theras rationes beröra sielfva saken och fördenskuldh
20
gärna see, at vij hade them som the vore opsatte. Therpå difficulterade the
21
inthet mycket, men lofvade, att the dagen therefter ville sända oss hemm, be-
22
gärandes at the keijsserlige och andre inthet måtte få then händer emellan.

23
Offtabemelte skrifft är oss sedan tilkommen, och här bijlagt under lit. A.
24
Och efter vij hafva hafft i sinnet och ämnade då innan någre dagar svara
25
them på thetta, är Eders Kgl. Maj. allernådigste ordre öfver thenne saken,
26
then vij och the förre vele hafva för ögonen och therefter then churfurstlige
27
saken behörligen remonstrera, kommin oss mächta väll till pass. The Bran-
28
denburgiske sade oss at the mutatis mutandis ville uthi thenne saken tala
29
med them keijsserlige och andre här på tractaten närvarande. Och ehuruväll
30
churfursten skall gå trögt och inthet gärna förstå till cessionen af Pommeren,
31
then han vill skatta nästen för makelöös och sådan som inthet med något
32
vederlag kan ersättias, så tyckes lickväll, at han gör thetta så stoort och
33
låther Pommeren uthmåla med så vakre färgor, icke at han skall hafva stoort
34
hopp at få thet i sine händer mehra, uthan at disponera Eder Kgl. Maj. at
35
hielpa honom till något aequivalent igen.

36
Man hafver inthet ännu något synnerligit kunna spöria, hvadh ständerne
37
meena om Pommeren. Then Altenburgiske var i förgår hoos mig, Johan
38
Oxenstierna, och sade, at the hällre skulle hafva någon af Eders Kgl. Maj.
39
betiente i furstenrådet på Pommerens vägnar än then Brandenburgiske, som
40
nu förer votum och drifver med stoort ijfver och alfvor reformatorum
41
interesse, hälst at erhålla ius reformandi, hvilket Pommerske landtständernes
42
deputati, Eihstedt och Rungh, temmeligen apprehendera.

[p. 95] [scan. 135]


1
Dagen efter, sedan the Brandenburgiske vore hoos oss, nembligen den
2
14. huius [ 14./24. Januar 1646 ], stälte och then Meklenburgiske sig in och
3
sade, at han nästförledne dagen hade fått protocollerne af replicquen uhr
4
dictaturen, och theriblandh 1. med stoor glädie förnummit then continuer-
5
lige försorg, som för Römerske rikssens allmänne bästa Eder Kgl. Maj.
6
dragen och här låten negotiera, hvilket såssom thet alle rättsinnige patrioter
7
och för andre hans herre och principal märkeligen angår; altså varda för-
8
modeligen hvar för sigh och hans herre in particulari thet med all taksamheet
9
erkännandes. Men pro 2 do hade han in classe secunda ibland the stycker,
10
som å Eders Kgl. Maj. vägnar begäres till satisfaction, sedt någre och
11
nästan the bäste pertinentier i Mecklenborg vara anförde och fördenskuldh
12
blefve illa tillfridz, icke vettandes hüru thermed vore fatt och hvad som må
13
hafva oss förorsakat till thetta postulatum; begärte therföre vetta af oss, om
14
någre pacta vore emellan Kgl. Maj. och hans herre eller någre handbreef-
15
växlände som thet förmådde, eller huru thermed vore bevant, at han,
16
hafvandes ännu inthet fåt breef ifrå sin herre, kunde sigh theri skicka. Gudh
17
skulle bevara honom at läggia sigh emot thet, om så vore, aldenstundh
18
hans herre vore Eder Kgl. Maj. och cronan Sverige obligerat och inthet
19
ville vara emot, uthan befordra Eders Kgl. Maj. billige postulata.

20
Thet svarades, at Eder Kgl. Maj. skulle inthet ogärna höra och förnimma,
21
at dess opsåt och consilia till rikssens och ständernes, hälst the evangeliskes
22
bästa blifva väll optagne och uthtydde, dragandes vij vidh thet tillfället
23
vidhlyffteligen inn the saker, som in prima classe äre anförde och komma
24
ständerne till godo. Hvadh satisfactionen vidhkomme, vore icke mindre
25
kärt och angenämt, at hans furste och herre icke allenast inthet obilligade,
26
uthan ville cooperera uthi Eders Kgl. Maj. desideriis; han sågo af proto-
27
collet och viste hans herre allrabäst, huru Eders Kgl. Maj. herrfader, glor-
28
värdigst i åminnelsse, var kommen i thetta kriget och huru hans Kgl. Maj.
29
deels för sine ägen, deels fursternes här i Tysklandh säkerheet och errättelsse,
30
hafver satt sin chrona i hazard och theröfvanpå måst låtha rinna sitt edle
31
konglige bloodh och sielfva lijfvet mista; och var ingen ting, som vij kunne
32
sättia op emot een så dyrbahr hieltes afsaknat eller och then skada, som Eder
33
Kgl. Maj. och cronan under thetta 16 åhrs krigh hafver tagit, på något sätt
34
till nöijes blifva betalt. Lickväll och emedan vederparten genom Gudz nåde
35
vore något mehr tillmökter och tesmoignerar inclination til friden, hade
36
Eder Kgl. Maj. sin altidh vijste begärelsse till then samma eij vellat nu mehr
37
än förr döllia bort, uthan slagit sådane conditiones före, som fuller inthet
38
väll lijka them keijsserlige, men lickväll äro af then beskaffenheet, at the,
39
såframpt thet skall blifva gott igen och een beständig fridh opprättas,
40
måste kännes gode och gillas. Effter och thetta alt, som sagt är, hafver
41
kostat mycket och man seer, om ofvanbemelte conditiones kunna erhållas,
42
att vederpartens förehafvande desseiner brytas och rijfvas neder, och altså
43
haatet och stämplingarne emot Eder Kgl. Maj. inthet lära med friden ophöra,
44
uthan man hafver at besöria, thet vederparten afseer tijdh och lägenheet,

[p. 96] [scan. 136]


1
huru thetta som nu är stutzat, må åter igen komma på gångh och cronan
2
Sverige sampt the som hafva roopat henne till hielp, må få någon minness-
3
betta för thet, at the hafva then förre desseinen turberat, så hafven Eders
4
Kgl. Maj. och å dess vägnar vij, deels pro qualicunque indemnitate deels
5
till försäkring, föreslagit thet som protocollet uthvijsar; och viste han sigh
6
påminna, hvadh för farlige stämplingar vederparten hade före och hootades
7
med uhr then Wissmariske hampnen. Samma discrimen vore fuller nu inthet
8
så när, men hvad som tå var på vägen, kunde een gång lättligen blifva stält
9
i värket, om man icke i tijdh såg sigh före och efter nödtorfften giorde
10
förebyggelsser. Eders Kgl. Maj. begärte inthet Wissmar till hertigens skada,
11
uthan förmoda at Hans Furstlige Nåde skall kunna få så gott igen annor-
12
städes och ändå bättre än Wissmar är. Thet han frågade oss om alliancen,
13
pacta och brefven, ville vij eftersee och fråga, och höllo oss försäkrade, at
14
såssom hans herre och principal hafver röönt och hafft händer emellan,
15
hvadh han hafver at försee sigh till huus Österrijke; han altså inthet varder
16
läggiandes sigh emot och till hinder för thet, som Eder Kgl. Maj. söker
17
till sin och sin naboers säkerheet.

18
Hvadh som i Munster är vordet concerterat med legatione Gallica öfver
19
replicquen, och at thenne hafver med all macht ståt therpå, at vij måtte
20
replicera mundteligh, jämväll när och huru thet är på bägge ohrterne här
21
och i Munster skedt, thet är alt omständeligen i föregångne någre breef
22
refererat. Och ehuruväll then hafver nampnet af een mundtelig replicque,
23
så är han lickväll in effectu föga annat än skriffteligh; aldenstundh alle saker
24
äre optecknade, och protocollen sedan på ständernes trägne anfordran och
25
till theras efterrättelsse in consultationibus hafva måst uthlefvereras och
26
publiceras. Thet vij hafva låtit komma ibland ständerne och nu går här
27
öfver alt, finnes under lit. B, thet keijsserlige under lit. C och Gallicae
28
legationis under lit. D. Thet var fuller i Munster concerterat och af the
29
Frantzöske nästa mehra drifvit, att vij på både sijdor i replicerandet skulle
30
uthi ordningen vara oss lijke och föllia the fyre classes, som tillförende äre
31
insände och vårt och the keijsserliges protocollen äre rättade efter, men
32
legatio Gallica hafver thet på sin sijda inthet hållit. Hvilket förorsaker olijka
33
tankar hoos andre, som stämde vij inthet öfvereens eller achtade lijtet
34
hvadh som vore een gång sluttit och aftalt.

35
Vij hafva thetta repraesenterat La Barde. Han bekände i går för oss, at
36
någre af ständerne som här äre, hafva varit hoos honom och berömbdt vår
37
ordningh per classes, anhållandes at legati Gallici ville hålla then samma,
38
så at sakerne på bägge ohrterne, så väll i consultationerne hoos ständerne
39
som cronorne emellan och i tractaten, må inbördes svara hvarannan.

40
Eder Kgl. Maj. hafven förmodeligen förståt af någre förelöpande våre
41
relationer, huruvijda jag, Johan Oxenstierna, hade i Munster under sidst-
42
hållne conferencer öfver replicquen talat med legatione Gallica om resi-
43
dentens La Bardes admission till våre immediatos congressus med them
44
keijsserlige, nembligen at vij på vår sijda inthet kunde uthan Eders Kgl.

[p. 97] [scan. 137]


1
Maj. allernådigste specialförklaring förstå thertill för then olijkheet, som
2
är och föregår i Munster med Eders Kgl. Maj. resident i thet at han i stället
3
för thet, at La Barde får i sin admission här een ögonskeenlig och fulkomlig
4
information om sakerne, residenten Rosenhanen vill af nuncio hållas ovärdig
5
at komma tillstädes, ther han är, uthan afvijses med it efterslapp och quali-
6
cunque communicatione, then han skulle få hoos Contarini. Thet var på
7
talet i Munster och bleef inthet uthfördt på theras sijda, fast mindre con-
8
certerat . Så snart jag kom hijt öfver, kommer La Barde och drifver på sin
9
admission, såssom vore then concerterat, hvilket såssom thet inthet kunde
10
bevijses eller, syntes af oss, för ofvanbemelte orsak kunna tillstädias; altså
11
bleef thet honom tydeligen remonstrerat och, som han säger, våre förelagor
12
legationi Gallicae tilbakar refererat. Icke desto mindre foro the fort i Munster
13
och tago residenten Rosenhanen och Vulteium thertill och sedan efter
14
förrättat värk skrefve hijt till oss, besvärandes sig öfver La Bardes exclusion,
15
som Eder Kgl. Maj. uhr copian af theras breef, bijlagt hoos vår relation af
16
then 12. huius [ 12./22. Januar 1646 ]

41
[ Nr. 22 ] , die genannte Anlage unter [ A (S. 82) ] .
, uthan tvifväll reeda hafven förstådt.
17
Nu efter vij hade betänkiande at läggia oss i store skrifftväxlingar med them
18
öfver then saken, och residenten Rosenhanen var äfven då här, låthe vij
19
them genom honom thet som till svar kunde tiena, mundteligen remonstrera.
20
Jagh, Johan Oxenstierna, hafvandes lägenheet at gratulera duc de Longue-
21
ville hans nyfödde son, berörde och lijtet therefter samma saken in generali-
22
bus terminis. Huru han, Longueville, hafver thenne lille saken, som äntå
23
inthet var eller the i theras breef till oss bestå, vara concerterat, emot resi-
24
denten Rosenhanen exaggererat

42
Johan Oxenstierna schrieb Rosenhane am 19./29. Januar 1646, La Barde sei bei ihm gewesen
43
und habe des princes chaleur i sidste discurser vid her residenten entschuldigt: J. Ox. Slg.
44
A II.
och mängt ib- och theribland andre före-
25
gångne saker, som skole å Eders Kgl. Maj. sijda vara lupne emot alliancen,
26
thet täckes Eder Kgl. Maj. sig låta föreläsa bijlagarne under lit. E, F, G
27
och under lit. H, hvad vij hafva strax therpå svarat Rosenhanen; jämväll
28
under lit. I thet som sädan är från thenne inkommit. Vij hafva ungefär på
29
thet slaget, som ofvanbemelte bijlage under H med mehra innehåller, sagt
30
La Barde vår meening öfver duc de Longuevilles discourser och La Barde
31
tagit på sig at skrifva therom, såssom thet var honom förestält. Han, La
32
Barde, berättade oss i går, at legatio Gallica hade så mycket förståt, at
33
Keijssarens intention och Trautmanssdorfs driffter här vidh tractaten skole
34
vara och gå mäst uth på at separera chronorne och ständerne; thertill skall
35
Påfven och respublica Veneta villia understödia honom så gott som the
36
kunna, rådandes at Keijssaren contenterar cronan Sverige och ständerne;
37
nu ehuruväll the hoppades, at Eder Kgl. Maj. och å Eders Kgl. Maj. vägnar
38
vij ju skulle märkia vederpartens arg- och illistigheet och förthenskuldh
39
icke gå i thetta fallet ifrå alliancen och then beständigheet, som Eder Kgl.
40
Maj. härtill i kriget till een reedskaffens fridh hafver bevijsat, hafva the

[p. 98] [scan. 138]


1
lickväll inthet kunnat underlåta at gifva oss part om thet som the häruthin-
2
nan hafva förstådt.

3
Thet svarades, at vij fuller inthet tviflade om thenne Keijssarens dessein,
4
som han nu i så månge åhr hafver hafft före; och dömbde legatio Gallica
5
rätt och skulle med sielfva eventu blifva viss therpå, at Eder Kgl. Maj. eller
6
å dess vägnar vij på een så känder vägh, ther man nogsampt kan åtskillia
7
tilboden, äre intentionerade och sinnade at gå efter alliancen och lijka medh
8
them. Och kunde vij inthet oförmält låtha, at oss och var förekommit, som
9
vore slijka consilia, som legatio Gallica meenar them keijsserlige drifva med
10
oss, underhanden och i värket med Frankrijke. The Pollniske ministri, som
11
kome uhr Frankrijke med konungens i Pålen brudh

28
König Wladislaw IV. Sigismund, * 9. Juni 1595, † 19. Mai 1648, heiratete am 10. März 1646
29
in zweiter Ehe Luise Maria Gonzaga von Mantua-Nevers, * 18. August 1611, † 10. April
30
1667. Vgl. Gotthold Rhode : Kleine Geschichte Polens (Darmstadt 1965) S. 271. Das
31
Bildnis der Prinzessin in Theatrum Europaeum V nach S. 686. Die Vermählungsfeierlich-
32
keiten
fanden in Abwesenheit des Königs am 25. November 1645 in der Hofkapelle in Paris
33
statt: ebd. S. 738. W. K. Prinz von Isenburg , Stammtafeln I Tafel 86. Vgl. Wladislaw
34
Czaplinski : The reign of Wladyslaw IV. 1632–1648. Cambridge 1950, S. 488–501 ( The
35
Cambridge History of Poland I). APK 19971–19983.
, skole här och ther
12
föregifva, som hade the af viss hand och förnäme ministrer (thermed meente
13
vij cardinal Mazarini, som så skall hafva talt medh Oppalinskij

36
Christoph Opaliński, Woiwode von Posen, * 1609, † 1655. Antoni Sajkowski : Krysztof
37
Opaliński (Posen 1960).
, och mig,
14
Salvio, är berättad af legatorum Polonicorum medico), dät Frankrijke inga-
15
lunda ville hielpa eller kunde lijda, at Sverige skulle få Pommeren eller
16
någon fast foot i Tyskland

38
Inhaltlich in Urk. u. Aktenst. XXIII 1 S. 81. Über die polnische Haltung vgl. ebd. S. 71.
39
Auch Brienne klagte im Brief vom 27. Januar 1646 an die französischen Gesandten über die
40
hohen schwedischen Forderungen: Que doit-on dire de ceux-là lesquels à un duché d’une
41
extraordinaire étendue et d’un poste très avantageux ajoûtent cinq diocèses, qui sont
42
aussi d’une grande étendue? Je prévois que Monsieur de la Thuillerie n’est pas au bout
43
de ses travaux, s’il faut qu’il persuade à la Reine de Suède de diminuer de ses prétentions:
44
Négociations secrètes III S. 30.
. Grefven af Wittgenstein hade sagt oss i munnen,
17
at, när han på Churbrandenburgz vägnar hafver talt med Servien om Pom-
18
meren och hållit an, at Frankrijke ville inthet understödia Eders Kgl. Maj.
19
postulatum, Servien therpå skall hafva svarat, at Frankrijke torde fuller
20
thet villia göra, förfrågandes hvad Frankrijke på sådant fall och ther thet
21
kommo för Pommerens skuld till ruptur med Sverige

45
Zum damaligen gespannten Verhältnis zwischen Frankreich und Schweden vgl. C. Th. Odhner
46
S. 132f.
, hade at lijta och
22
försee sigh till churfursten. Och ehuruväll Servien inthet ville thetta senare
23
bestå, komme thet oss lickväll främmde före, att duc de Longueville sielf
24
icke allenast bekänner moot residenten Rosenhanen, at the keijsserlige skole
25
nyligen hafva budit Frankrijke secrete tractater, uthan han, Longueville,
26
hafvandes ingen eller mächtog ringa orsak at commovera sigh theröfver,
27
at La Barde inthet är vorden admitterat, blandar och strödier in med then

[p. 99] [scan. 139]


1
saken någre förvijtningar, delss emot Eder Kgl. Maj. och chronan, deels
2
Eders Kgl. Maj. krigzbetiente, såssom bland andre, att Danska kriget vore
3
Gallia oåtspordt med Eders Kgl. Maj. vållan begynt och mediatio Danica
4
härifrå drifven, i lijka måtto armistitiumet medh churfursterne Brandenburg
5
och Sachssen sampt Königzmarks afvijkning ifrå duc d’Anguien.

31
Louis II prince de Condé, duc d’Enghien, * 8. September 1621, † 11. Dezember 1686 Fontaine-
32
bleau . DBF IX (1961) Sp. 447–452. APK 5142–5149.

6
La Barde excuserade thetta senare och sade, at princen må så hafva talt af
7
een caleur, men ingalunda som vore något underhanden alliancen till
8
praejuditz.

9
Vij sade oss vara i samma tanker och, om the än ville på sin sijda i åsynen
10
af detta theatro orbis låta komma på sigh någon blasme, så skulle the
11
befinna och spöria Eders Kgl. Maj. beständigheet uthi thet som länder till
12
een ährlig och universal fridh.

13
Elliest är på thenne ohrten eller i Munster, så mycket vij nu vetta, inthet
14
synnerligen förefallit. Hvadh then Weijmarske gessandten

33
Georg Achaz Heber, Bevollmächtigter von Sachsen-Eisenach, Gotha und Weimar, * 30. Dezem-
34
ber 1601 Nürnberg, † 22. Mai 1667 Rudolstadt. ADB XI S. 291 . Bildnisse II S. 2;
35
APK 11058–11061. J. Soeffing u. a.: Leichenpredigt (Rudolstadt 1667).
skrifver migh,
15
Johan Oxenstierna, till om tractatu gravaminum och något annat, thet
16
finnes originaliter under lit. K.

17
Lampadius communicerade mig och i förtroende sine tankar öfver assecu-
18
ratione pacis, hvilke bijlägges copialiter under lit. L

36
Vorläufige Assecurations-Puncte zu richtiger Festhaltung des künfftigen Friedens:
37
J. G. von Meiern II S. 205.
.

19
Hertigens af Wurtenberg tvenne abgesandter, cantzler Burchardt

38
Andreas Burckhardt, württembergischer Vizekanzler, * 1. Juli 1594 Tübingen, † 25. Juni 1651
39
Stuttgart. F. Roth , Auswertungen R 1828. APK 4166–4169.
och
20
Vahrenbiller

40
Johann Konrad Varnbüler, * 26. November 1595 Stuttgart, † 10. April 1657 Stuttgart.
41
ADB XXXIX S. 496 . Schübel und Weinmann : Leichenpredigten (Stuttgart 1657).
42
Bildnisse II S. 3; APK 26776–26778. Vgl. Disquisitio Instrumenti Pacis Westphalicae
43
a Legato Würtembergico Varenbulero concinnata den 20./30. Mai 1648: Friedrich
44
Christian Jonathan Fischer : Litteratur des Germanischen Rechts (Leipzig 1782) S. 240–
45
380.
, vore i afftonsse seent hoos oss, berömmandes och betackandes
21
än yterligare för dät, at Eder Kgl. Maj. låten sigh så högt vårda om hög-
22
bemeltes hertigz interesse, och sade therhoos, at them vore förekommit,
23
som skole vij vara i the tankar at hertigen stodo i particulartractat med
24
Keijssaren, hvilket the högeligen neekade; thet kunde the inthet neeka, at,
25
efter Trautmanssdorf hade fåt någre godz i hertigens landh och han för-
26
måtte mycket vidh keijsserlige hofvet, högbemelte hertig vore rådder af
27
andre at cedera Trautmanssdorff samma godz; hvaröfver the ville hafva vårt
28
sentiment och gafz åtskillige discurser pro et contra. Hvadh the elliest
29
communicerade, finnes under lit. M.

[p. 100] [scan. 140]


1
Grefvens af Nassou-Zarbruckens

40
Gustav Adolf Graf von Nassau-Saarbrücken, * 27. März 1632, † 9. Oktober 1677, seit 1640
41
Graf zu Saarbrücken. W. K. Prinz von Isenburg , Stammtafeln I Tafel 111.
deputerades besvär emot the Frantzöske
2
är under lit. N. Hvadh feldtmarskalken her Torstensson skrifver migh,
3
Johan Oxenstierna, till och hvem han var sinnat sända hijt at communicera
4
sine tankar om soldatescans contentement, och mit svar på thet igen, äre
5
lagde under lit. O, P. Med sidste post var inthet ifrå honom. Hvad vij
6
hafva fåt ifrå andre ohrter, är under lit. R.


7
Beilagen in DG, A I 1, Legat . [4]:


8
A: 45–52 Kurbrandenburgische Denkschrift zur schwedischen Satisfaktion

9
B: 53–63 Extract aus dem protocoll und der vornehmbsten sachen, so anno 1645 am
10
28. Decembris [ 7. Januar 1646 ] von den herren königl. Schwed. gesandten auff dero
11
am 16. [ 26. ] Octobris ausgehändigte andword mündlich repliciret und ins Teutsche
12
transferiret worden [ Druck: J. G. v. Meiern II S. 190–200, 11. Buch § 5 ]

13
C: 64–73’ Protocollum über die von den Schwedischen herren plenipotentiariis münd-
14
lich gethane replicam auff die kayserl. herren gesandten responsiones vom 16. [ 26. ]
15
Octobris anno 1645 [ Druck: J. G. v. Meiern II S. 183–190, 11. Buch § 4 ]

16
D: 74–76 Summa capita eorum quae loco replicae ad responsa Caesareanorum Gallici
17
plenipotentiarii die 7. Januarii 1646 apud mediatores oretenus fusius exposuerunt,
18
ab iisdem mediatoribus excepta, primum Italico idiomate deinde in Latinum versa
19
[ Druck: J. G. v. Meiern II S. 200–203, 11. Buch § 6 ]

20
E: 77–80 Rosenhane an Johan Oxenstierna und Salvius. Münster 1646 I 13/23 [Nr. 25]

21
F: 80’ Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 I 13/23 [Nr. 26]

22
G: 81 Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 I 15/25 [Nr. 27]

23
H: 82–84’ Johan Oxenstierna und Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1646 I 16/26 [Nr. 28]

24
J: 85–85’ Rosenhane an Johan Oxenstierna. Münster 1646 I 16/26 [Nr. 29]

25
K: 86 Dr. G. A. Heber an Johan Oxenstierna. Osnabrück 1646 I 16/26

26
L: 87–90 Capita assecurationis [ vgl. S. 99 Anm. 4 ]. Pr.: Osnabrück 1646 I 15/25

27
M: 91–92 Kaiser Ferdinand III. an Herzog Eberhard von Württemberg. Linz 1645 IX 22

28
N: 93–94 Memoriale an der kön. Mt. und Reich Schweden zu gegenwertigen general-
29
friedenstractaten höchstansehnliche gevollmächtigte herren gesandte, die abschaffung
30
deren in der herrschafft Wissbaden Nassau-Sarbrück. jurisdiction von hern vicomte
31
de Corval eingesetzter Jesuiter und Augustiner betr. [ ohne Ort und Datum ]

32
O: 95–96’ Kurfürst Johann von Sachsen an Herzog Eberhard von Württemberg betr. Publikation
33
der Amnestie. Dresden 1645 VII 15/25

34
97–97’ Copia churfürstl. Münchischen antworttschreibenss. München 1645 XI 13,
35
pr. 1645 XI 9/19

36
P: 98 Extract schreibens des herrn feldmarschalln Torstenson an den herrn legatum
37
Oxenstierna. Leipzig 1645 XII 28/1646 I 7

38
99–101 Johan Oxenstierna an Feldmarschall Torstenson. Osnabrück 1646 I 14/24

39
R: 102–104 Harengue de monsieur le chancellier

42
Chancellier de France war damals Pierre Séguier, Comte de Gien, Duc de Villemor, * 1588 Paris,
43
† 1672 Saint-Germain-en-Laye. Er amtierte seit 1635 (frdl. Auskunft der Direction des
44
Archives de France, Paris). APK 24130.
á monsieur le nonce [ Bagni ]

45
Nicolaus Graf Guide di Bagni, Erzbischof von Athen, Apostolischer Nuntius in Frankreich
46
vom 23. April 1644 bis Dezember 1656, Kardinal am 9. April 1657, † 27. August 1663 Rom.
47
Patritius Gauchat OMConv.: Hierarchia catholica medii et recentioris aevi IV (Münster
48
1935) S. 23 (Nr. 4) und S. 99.
du Pape

[p. 101] [scan. 141]


1
en présence de monsieur l’ambassadeur de Venise

34
Vgl. dazu den Brief des französischen Gesandten an Brienne, Münster 9. Dezember 1645
35
( Négociations secrètes II S. 221): C’est une des plus belles pièces et des mieux
36
concertées, qui se soient vûes depuis longtemps. Elle fait voir si évidemment la mauvaise
37
conduite du Pape envers le Roi, et le respect de Sa Majesté envers le Saint Siège, qu’il
38
est impossible de la lire sans blâmer la passion et la partialité de ceux qui gouvernent
39
aujourd’hui à Rome.
. Ohne Datum [ Druck: Négocia-
2
tions
secrètes 2 S. 206–209 ]

3
105 Cerisantes an Joban Oxenstierna. Paris [Lutetiae] 1646 I 13

4
106 Ungenannter Korrespondent an den Sekretär Keller mit Avisen. Ohne Ort 1646 I 13

5
107 Korrespondent B[ ilderbeck] an den Sekretär Keller. Ohne Ort 1646 I 21

6
108–110’ Avise

Dokumente