Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
3. Johan Oxenstierna an Rosenhane Osnabrück 1645 November 27/Dezember 7

10
[ 439 ] , [ 442 ] / 3 /–

11

Johan Oxenstierna an Rosenhane


12
Osnabrück 1645 November 27/Dezember 7

13
Konzept: J. Ox. Slg. A II

14
Kopie als Beilage J zu Nr. 6

15
Fehlen königlicher Instruktionen zu Verhandlungen mit den Franzosen. Kaiserlicher Geleitbrief.
16
Admissio exclusorum. Vermutungen Salvius’ über französische Geheimverhandlungen mit den
17
kaiserlichen und spanischen Gesandten.

18
Jagh hafver väll unfåt her residentens tvenne den 21. huius [ 21. November/
19
1. Dezember ] daterade breef

39
Gemeint sind wohl die Berichte Rosenhanes vom 21. November/1. Dezember und vom folgenden
40
Tage: APW, [ II C 1 Nr. 439 ] (S. 852f.) und [ Nr. 442 ] (S. 855f.).
och ibland annat förnummit, at d’Avaux
20
meenar, vij hålla med flijt tilbakar med replicquen, väntandes ordre hemman

[p. 4] [scan. 44]


1
ifrå. Nu är thet fuller så at vij såväll som andre behöfva principalers ordre
2
och information, skulle gärna hafva någon efterrättelsse uhr Sverige, efter-
3
som vij nu ifrå den 26. Julii

37
Vgl. die königliche Weisung vom 26. Juli/5. August 1645: APW, [ II C 1 Nr. 374 ] (S. 709f.).
inthet hafva fåt breef ifrå Kgl. Maj. sielf. Men
4
så är lickväll, hvadh then saken vidkommer, inthet händerne såvijda bundne
5
på oss, at vij icke skulle kunna både concertera med legatione Gallica och
6
efter hållen concert förfärdiga och uthgifva replicquen. Thet äre fast större
7
och andre impedimenta i vägen, som böra tagas undan och med samsatt hand
8
af oss och legatione Gallica rödias sin koos.

9
Ty först hafva vij inthet fåt svar af the keijserlige på vår replicque om sensu
10
salvi conductus Caesarei. Så länge the opiniastrera theri, kunne vij inthet
11
träda värket närmare, förmoda och at legatio Gallica räckia oss theri hän-
12
derne , icke at vij änteligen stå på, at the keijserlige commissarii skole gifva
13
uth pass åt så månge, efter vij än inthet hafva begärat mehr än för två och
14
är ovist, om fleere fordra något, uthan at the återkalla then nya och vrånge
15
uthtydningen the hafva giordt på Keijssarens generalleigd, som her residen-
16
ten then saken nu nogsampt är bekändt och the argument som kunna
17
brukas mot legationem Gallicam, at stå med oss för een man och sedan,
18
hvadh emot the keijserlige i thetta fallet bör drifvas.

19
Till thet 2 de , så hafva the keijserlige än inthet giordt till admissionem
20
exclusorum. När man alt rät förer till liuset och beseer, så är thet mera
21
ludibria och comperendinationes som the sökia, hvilke man inthet kan
22
låta passera och see genom fingren medh, uthan nu såväll som förr
23
kräfvia een samfält cooperation.

24
Thertill kommer nu för thet 3 die Trautmanssdorfs intervention. The keijser-
25
lige hafva haft lijka som itt iustitiam på een tijdh och väntat efter honom, så
26
at jagh troor det dee för hans ankompst nepligen hafva kunnat komma till
27
at svara oss på vårt sidste breef. Så snart her Salvius kom hijt, reeste Lam-
28
berg

38
Johann Maximilian Graf von Lamberg, kaiserlicher Bevollmächtigter zu Osnabrück, * 28. No-
39
vember
1608, † 12. Dezember 1682 Wien. ADB XVII S. 538–540 . Hans Sturmberger :
40
Das Tagebuch des Grafen Johann Maximilian von Lamberg. In Mitteilungen des Ober-
41
österreichischen
Landesarchivs I (1950) S. 275–289. APW, [ II A 1 S. XXV Anm. 22. ] APK 14437–14441.
bort och kom först i aftonsse igen. In summa, her residenten ville,
29
när så kommer till pass, repraesentera the Frantzöske, at vij inthet sökia
30
något opskaf, uthan beklaga oss fast mehr, det vederparten, insisterandes sin
31
gamble vahna, dröijer oss tijden alt för långt med slijka inkast, som billigt
32
borde stå tilbakar. Her Salvius är i then meeningen och andre medh, att
33
Gallica legatio tracterar i Munster med the keijserlige och Spagniske. La
34
Bard

43
Jean de La Barde, Baron de Marolles, französischer Resident in Osnabrück, später Botschafter
44
in der Schweiz. Über den angeblichen schwedischen Wortbruch wegen seiner Zulassung zu den
45
Verhandlungen vgl. G. H. Bougeant IV S. 130ff.
vill thet inthet bestå, uthan gifver sigh therföre i väär och vatn. Her
35
residenten ville efter all möijligheet hafva sine spanningar uthe och, om han
36
kommer under vädret, hålla legationi Gallicae före, at sådant löper emot

[p. 5] [scan. 45]


1
alliancen tillsäijelssen och all förhopning. Theras opinion om feldtmarskal-
2
ken

34
Lennart Torstenson, vgl. [ S. 3 Anm. 4 ] .
diluerar han nu sielf. Och villia the inthet troo honom, så är d’ Avan-
3
gour

35
Charles Dubois, Baron d’Avaugour de Kergrois, * um 1600, † 1657. DBF IV (1948)
36
Sp. 824–826. APK 853–855.
ther. Hvadh d’Avangour hafver för händer i Munster, thet ville her
4
residenten förnimma efter. Jagh sänder härhoos hvadsom jag dagen förän
5
d’Avangour kom, fick ifrå feldtmarskalken her Torstensson.

6
Att vij venta breef och ordre uhr Sverige, görs inthet behoof at röra om
7
moot the Frantzöske. Ständerne här stå nu an och äre mäst på then meenin-
8
gen , at the villia hålla inne med sitt gutachten

37
Vollständiges Gutachten der Evangelischen Stände zu Oßnabrück, wie solches auf
38
beyder Cronen Propositiones und die Kayserliche Responsiones ist ausgelieffert worden:
39
J. G. von Meiern I S. 801ff.
, men lickväll sända sine
9
gravamina öfver till Munster. Hvad therpå föllier, lärer tijden.

Dokumente