Acta Pacis Westphalicae II C 2 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1645-1646 / Wilhelm Kohl
23. Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna Osnabrück 1646 Januar 12/22

[p. 83] [scan. 123]


1
–/ 23 /–

2

Johan Oxenstierna an Axel Oxenstierna


3
Osnabrück 1646 Januar 12/22

4
Eigenh. Ausf.: A. Ox. Slg.

5
Schwierigkeiten bei der Verwirklichung der schwedischen Satisfaktionen. Verdächtiges Verhalten
6
Salvius’. Brandenburgischer Protest gegen die schwedischen Ansprüche auf Pommern. Bündnistreue
7
der Franzosen. Lillieströms Auftrag: Bezahlung der Soldateska.

8
Aff vårt breff till Kgl. Maj., vår allernådigeste drotningh, seer och förnimmer
9
min käre herfader, uthi hvadh terminis sakerne och tractaten nu här hoos
10
oss beroo. Medh ett eller något ord till säija det ähr nu alt väsendet och
11
talet om chronans store satisfaction och det mesta migh moverar ähr, att
12
min socius här manquerar inthet på sin sijda att göra honom stoor propter
13
proprium i[nteresse]. Dee innerliga besväran ähre dee högste.

14
Dee Brandeburskiske [!] ville nu solemniter protestera moot Pomeren.
15
Jagh kan inthet annars ähn svara dem i den materien som sigh börde.
16
Och seer jagh heller nu rätt så gott vera att man churförsten aff Branden-
17
burgh väl seer på fingrarna, som någon annan. Linnar Torstenson gaff
18
honom Crossen och Frankenfurt, ju det haffvar mycket scilicet hulpit.

19
Er bitte um eine Meinungsäußerung hierzu. In Osnabrück herrsche sehr kaltes Wetter
20
zu allgemeiner Verwunderung. Trauttmansdorff sei noch hier. Wahrscheinlich würden
21
auch die Franzosen bald hierherkommen. Die Franzosen bekenna sijn egen obe-
22
ständigheet i somliga saker, men i alliancens observation finner jagh dem
23
rätt real och lofflige.

24
PS.: Der Feldmarschall habe die Ankunft Lillieströms in Osnabrück angekündigt,
25
um über die Bezahlung der Soldateska mit Oxenstierna zu reden.

Dokumente