Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
9. Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius Stockholm 1643 August 26/September 5

3
9

4

Die Königin an Joh. Oxenstierna und Salvius


5
Stockholm 1643 August 26/September 5

6
Konz.: Kgl. Koncepter ; Kopie: RR 929’–930

7
Empfehlung für die protestantische Reichsritterschaft

31
Vgl. Kanzleiregest in RR: … angående evangeliske ridderskapedz i Öfvertysklandh
32
desseiner och postulater.
in Oberdeutschland.

8
Hvadh någre af öfver creijtzerne uthi Tysklandh hoos oss hafve solliciterat
9
och begärat, att deres höghe åliggande och interesse i armnistien och
10
religionen må vedh tractaten blifva taget i acht och dee till deres frijheet
11
och säkerheet erholdne, jämväll och hvadh vij theropå hafve svarat, thet
12
sij I af hoosfogade copier

33
Unter dem gleichen Datum in RR, Latinsk Och Tysk , 224’–226’. Diese Empfehlung wurde
34
wiederholt 1644 Mai 20/30 (RR 587’–588 ).
. Vårt svar hafve vij låtet gifva then oss theras
13
bref insinuerade. Men såsom vij i brefvet iblandh annat remittere dem till
14
Eder både, att I jempte deres egne deputerade skole thervidh för dem
15
vigilera, såväl som låte deras fullmechtige färsäkras och försijs medh
16
salvis conductibus, altså ähr hermedh vår nådige villia och befallning, att I
17
låte Eder deres saak vara i bästa och giörligste måtton befalladt och hvadh
18
uthi förstunne kunne giöra till deres fullmechtiges försäkrande vedh
19
tractaten, I då låte dem denne vår tagne resolution värkeligen åthniuta.
20
Vij förklare oss elliest öfver denne saaken i gemehn och såsom den der
21
concernerar icke allenast desse, uthan och fleere ständer i Romerske rijket
22
emot Eder vijdare en annan gångh…

23
P[er] B[rahe], G[ustaf] H[orn], C[arl] G[yllenhielm], P[er] B[aner],
24
K[nuth] P[osse].

Dokumente