Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
53. Die Königin an Joh. Oxenstierna Stockholm 1643 Oktober 21/31

30
53

31

Die Königin an Joh. Oxenstierna


32
Stockholm 1643 Oktober 21/31

33
Kopie: RR 1145–1145’

34
Neutralität Kursachsens.

35
Vij hafve nu på denna påsten fådt Edert breff dateradh Minden den 3./13.
36
huius

30
Konzept in J. Ox. Slg. A I.
… och af en dess bijlago sedt, hvadh I hafve skrifvit vicegouverneuren

[p. 65] [scan. 97]


1
Axell Lillie till om någon neutralitet, som Chursaxen kunde föreslåå
2
och låta sigh förmärkia att vela ingåå medh oss och chronan. Vij hafve
3
oss Edert honom Lillie medhdelte rådh behaga låtet och till optäckia Eder
4
deröfver vår meening, när vij befinna Chursaxens natur och den döme
5
af förre acter, consilier och intention, befinne vij honom ringa eller alt
6
intet alfvar vara medh thet som af honom kan föreslååss till stiffta någon
7
conjunction medh oss och erholla af oss en neutralitet; förslaget och vara
8
listigt och ansedt till att undgåå den olycka han sijr för sin ögon honom
9
öfverhängia, hvarföre och där så händer något slijkt af honom eller åå hans
10
vägnar genom andre röres häreffter och görs däröfver förslagh hooss
11
bem:te Axell Lillie eller andre våre tiänare theruthe; ty synnes oss vara
12
bäst, att I styrkie och råde dem som sådane förslag händer, förekomma, att
13
dee fuller såsom af sig siälfve förklara sigh icke annars än favorabelt öfver
14
det som föreslåås medh contestation, att dee sådant gärna sågo och att dee
15
fuller troo, thed oss sådane förslagh öfver någon neutralitet medh Chur-
16
saxen icke skulle misshaga, men att dee icke göra någon fulkomlig för-
17
tröstning , att en sådan neutralitet skulle kunna ståå till nåå, mycket mindre
18
att dee understå sigh till seija något sådant såsom för een resolution. Möthe
19
och Eder desslijke förslagh, då svara och I på samma sätt, icke att I behöfve
20
förklara Eder till consensum eller något afslagh, men mehra att I discurrendo
21
remonstrera dem som förslagen göra, medh hvadh store difficulteter denne
22
saken ähr behäfftadt, och där bredevidh att höra och förfara häröfver andres
23
mening tagandes ändtligen den saken ad referendum med tillseijelse och
24
löffte att vela alt favorabiliter raportera, dock opraejudicerligen frijheeten
25
af den resolution, som vij öfverläggiande saken till dess natur och egen-
26
skaper theröfver framdeles anten henne att opskiuta eller heelt afslå, kunne
27
taga…

28
P[er] B[rahe], G[ustaf] H[orn], C[laes] G[yllenhielm], A[xel] O[ xen-
29
stierna ], G[abriel] O[xenstierna].

Dokumente