Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
43. Rosenhane an Mylonius Osnabrück 1643 September 30/Oktober 10

13
43

14

Rosenhane an Mylonius


15
Osnabrück 1643 September 30/Oktober 10

16
Kopie als Beilage 3 der Nr. 44

17
Mißhelligkeiten zwischen kaiserl. Gesandten u. dem Statthalter Meyer wegen Ein-
18
quartierung . Nachrichten von Dr. Lippe: Fehler in den kaiserlichen Vollmachten;
19
Werbungen Graf Waldemars für Großfürsten v. Moskau. Bischof Franz Wilhelm
20
soll Bevollmächtigter für alle Kurfürsten werden.

21
Mißhelligkeiten zwischen den kaiserlichen Gesandten und dem Statthalter Meyer,
22
der sich weigerte, auf bloßen Befehl hin kaiserliche Gesandtschaft in sein Haus auf-
23
zunehmen .

24
Doctor Lippe har och berättat för een good man, hvadh feel i then keijser-
25
lige fullmacht finnes, at Auerssberg och Craan äro fullmächtige eller och
26
hvem Keijsaren i theras ställe frambdeles kan substituera. Han hafver
27
sielf bekänt, at hoos them finnes störste feelet, at mycket ännu desidereras
28
ifrå Wien, som han har fåt kundskap thedan, och at den Spagniske legaten
29
Don Roderigo, som och skall till Munster, har ännu inthet moverat sigh
30
från keijsserlige hofvet. Jagh sågh it breef in originali, som den Danske
31
residenten i Wien har skrifvit till Lippe och ibland åtskillige andre aviser
32
på Tyska sätter han vidh ändan på Latin: de negotio Polonico aliquid
33
coniicio, certiora scire aveo, och vore mycket till skrifva, säger han, men
34
förän the hafva oprättat cifror sinemellan, tordes han inthet.

35
I afftons klockan 8 effter måltiden kom hijt een Dansk skrifvare, frågade,
36
hvad tijender jag hade ifrå Munster och med thetsamma på legaternes väg-
37
nar ville communicera mig dee tryckte aviserne ifrå Munster, theruthi jag

[p. 54] [scan. 86]


1
finner ibland annat något, som oss inthet tienar, såssom at kongen i Påland
2
går med 4000 man åt Littowen och Krakow genom Pryssen at conjungera
3
sigh med honom och ther göra een diversion. Item at g. Waldemar skall
4
med storfurstens penningar värfva 8000 Tyska knechter och draga med
5
månge officerare åt Ryssland, item at Kongen i Dannemarkz 14 örlogskeep
6
(en ineptiam) vore komne till Tangermunde med 5000 man med hertigh
7
Mauritio af Saxen, item at på den Svenske rikzdagen skulle tracteras om
8
den differentien i Sundet etc. med meera sådant lapperij, som jagh kan
9
tänkia giordes expresse derföre at jag skulle hafva något at dröma på. Och
10
önskar jag, at vår herre täckes gifva oss så gode tijender, som inthet klinga
11
them väll i örone, at jag finge betala them igen på samma sätt.

12
I dagh var een canonicus ifrå Halberstadt hoos migh, ärnar sig till Minden
13
at begära protection på capitletz vägnar för Königsmarckz pressurer, then
14
the befruchta stå effterlåtha donera sigh heela stifftet etc. Han berättade,
15
at Frantz Wilhelm biskoppen är af alla churfursterne fullmächtig giord at
16
bijvåna tractaten i Munster …

Dokumente