Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
414. Joh. Oxenstierna an Rosenhane Osnabrück 1645 Oktober 13/23

13
414

14

Joh. Oxenstierna an Rosenhane


15
Osnabrück 1645 Oktober 13/23

16
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage A der Nr. 419

17
Besprechung der kaiserlichen mit den sachsen-altenburgischen, colmarischen u. straß-
18
burgischen Gesandten über französische Forderungen auf das Elsaß. Spanisch-
19
französische Verhandlungen. Behandlung La Bardes.

20
The käijserlige hafva nu omsider betänckt sigh och i går klockan 11 genom
21
sin secreterare uthlefvererat i våra händer sitt svar. The Magdeburgiske läte
22
säija oss i aftonse seendt, att the käijserlige havfa i förrgår kallat till sigh the
23
Altenburgiske, the Strassburgiske och Colmarske berättandes, att the hade
24
förestådt, det Frankrijke låta sigh här och ther märkia och skulle vara re-
25
solverat at begära heela Elzas till satisfaction. Nu effter Käijsaren inthet
26
voro sinnat at låta thet ringaste abalieneras och stijmpas ifrån rijket, fast
27
mindre itt så nobelt styke, som hafver ungefär 13 ricksstäder, så begärte
28
the och rådde ständerne, at the ville vara eftertänckte, hurusom denna sa-
29
ken kunde medh maneer och krafft förebyggias. The sade fuller inthet något
30
om vår satisfaction, men thet tycktes lijkväl, att then skall hafva medh på
31
thaal och att vij låtha oss i lijka måtto höra.

32
Vij hafva nu inthet nyligen hördt af den Spanske tractaten. H:r residenten
33
ville erkundiga sigh derom och, om så skee kan och han får någon effter-
34
rättelse , låta oss veeta, i hvadh terminis the äre och om the hafva tillijka
35
medh the käijserlige gifvit nyligen något uth?

36
Om h:r resident inthet än hafver besökt la Barde, så tyckes vara bättre, att
37
han söker någon utvägh derifrån, så länge man får höra, hvadh duc de

[p. 807] [scan. 839]


1
Longeville svarar på det vij sidst skrefvo om, på thet at then icke, när han
2
kommer hijt, må af h:r resid:tens exempel praetendera thetsamma här.
3
Innelagde breef till Cerisantes ville h:r resid:n låta tillställa mons:r Wille-
4
gath …

Dokumente