Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
407. Rosenhane an Joh. Oxenstierna Münster 1645 Oktober 7/17

12
407

13

Rosenhane an Joh. Oxenstierna


14
Münster 1645 Oktober 7/17

15
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II

16
Gespräch mit d’Avaux über La Bardes Stellung in Osnabrück. Klage über seine
17
Mißgönner in Schweden.

18
Mons:r Villegat var rätt nu här och befrågade, om jag något ährende hade
19
med honom till Ossnab.; alltså till att bruka dän lägenheten låter jag E. Ex.
20
härmedh i hast förnimma, att h. d’Avaux var för en stund sädan hooss mig,
21
berättade ibland annadt dättsamma, som duc de Longeville i dag låt mig
22
förnimma om keijsserl. propositionens utleffvererande. Däräffter gaff jag
23
honom tillfälle att tala om la Barde säijandes mig haffva förnummit en ny
24
resident vara ankommin, som skall till Ossnabr.; därtill han strax svarade,
25
att la Barde ähr ingen resident, uthan ambassadeur till Schweitzerland och i
26
dän qualitet här respecteras aff them; begynte alltså berätta, huru duc de
27
Longeville respecterar honom därföre och huru h. Servien har giordt thet-
28
samma , då allraförst när b:te h. Longeville, h. d’Avaux och la Barde komme
29
utaff pourmenaden och stege in hooss h. Servien, då hade h. Servien låtit
30
honom gå för sig näst äffter h. d’Avaux. Sädan haffver d’Avaux giffvit
31
honom förste visiten, dässlikest och h. Servien och han, la Barde, ännu
32
besökt ingenthera igän. Han sade och kungens breff så förmäla, att, äffter
33
ingen på hans vägnar ähr i Ossnab., så haffver han förordnat son ambassa-
34
deur en Suisse, le sieur de la Barde, pour y estre à son service, och äffter han
35
alltså intet kallas resident äller att han där skulle residera, så kunde the annor-
36
ledes intet respectera honom än som skedt vara; förmeente och, att media-
37
tores skulle göra thetsamma, dåch syntes likasom han thet icke alldeles

[p. 794] [scan. 826]


1
skulle approbera, uthan skööt sig uppå härtigen och Servien, som thet hade
2
begynt. Jag frågade, huru han praetenderade bliffva achtat i Ossnab., äffter
3
cronorna emellan tillförende så föraffskedat ähr, att residenter skole bliffva
4
på både ortarna och man tilläffventyrs intet väll skulle kunna gå därifrån
5
uthan bägge sidors communication och gåttfinnande; hvaruppå han
6
förmodde, E. Ex. skulle tractera honom, såsom the på ändalijktone haffva
7
giordt baron de Rorté. Jag haffver ännu intet sedt honom, uthan låter
8
bestå med min visite, till thäss jag däröffver förnimmer E. Ex. betänki-
9
ande .

10
Hvad jag i dag fick ifrå Paris, sänder jag E. Ex. sammeledes, hvad som
11
aviseras ifrå Sverige. E. Ex. befinner därutaff ibland annadt, huru missgyn-
12
nare haffva ändtlig gått därmed om att min tiänst i fäderneslandet skulle
13
mig ifråtagas. Jag haffver intet att säija däremot, äffter thet ähr ett giordt
14
värk och intet kan förandras. Jag måtte lijda min öffverheet och låta mig
15
nöija, allenast kommer thet mal à propos för thänne tiden, i thet att Gallia
16
söker att honorera sine ministros och håller sig thet för en ähra, att the
17
ähra i någon godh charge och dignitet, och däremot bliffver mig dän ringa
18
dignitet jag härtill haffver hafft, betagen; och fruchtar jag mera, thät skall
19
uttydas mig till en disgrace och därpå fölliande föracht äller och fast ringa
20
respect, när thet nu kommer ut ibland Frantzoserne och flere på thänne orten.
21
Dässföruthan blir jag och destituerat, när thänne commissionen ändas, att
22
jag till intet haffver at bita. Jag vet, thet ingen tillförende vara hänt, kan icke
23
häller veta, hvaruthinnan jag haffver förbrutit mig. Dåch thätta, som i
24
störste förtroende till E. Ex. förskiutandes thet öffrige till tiden och min
25
nådige öffverheet, samt gode befodrare, skall icke dässmindre i medier tid
26
göra min tiänst, thet bästa jag kan …

27
PS.: I ett annadt breff förmäles r. cantzl. Ex. haffva sig låtit märkia intet väll
28
tillfredz med thänne förandring med Östergöttland. Jag beder tiänstlig
29
E. Ex. tädan sända the små lappar tilbaka igän och intet illa uptaga, att jag
30
med sådant lapperij E. Ex. besvärar och att thet intet måtte lända authori
31
till förfång, hvad han i postscripto i breffvet gärna hade förbårgat.


32
Beilagen [ fehlen ].

Dokumente