Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
358. Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna Söderåkra 1645 Juni 14/24 Pr.: Osnabrück 1645 Juli 4/14

8
358

9

Axel Oxenstierna an Joh. Oxenstierna


10
Söderåkra 1645 Juni 14/24
11
Pr.: Osnabrück 1645 Juli 4/14

12
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg B II; Druck: C. C. Gjörwell S. 183–185

13
Über d’Avaux Ratschläge. Friedensverhandlungen mit Dänemark. Über Erik
14
Oxenstierna, Gustav Gustavsson u. Rosenhane.

15
I dag kom mig tillhanda Nr. 346 sampt des bijlagor och var mig dette alt
16
kär kommet, sompt för ded jag merkte däraff Din helsa och välmago, sompt
17
at de mig så väl informera om tilstonded och förlopped däruthe, enkanner-
18
ligen huru vijdha I då hade befordrat fredztractaten och stodho på öfverleff-
19
vereringen aff propositionen. Gudh giffve till lycko. Jag lenchtar och at for-
20
nimma , huru alt hoos fienden blijffver uptaget och uthtydt. I lijke motto för-
21
nimmer jag och, ded m:r d’Avaux hafver låthet sig endeligen öfvertala at
22
blijffva qvar vedh tractaten. Jag veet intet, hvad jag om de procedurer skall
23
seija anned, ähn at ded ähr Gallica. Du varder i alt brukandes godh dis-
24
cretion och intet mengiandes Dig i några particulariter, men nyttiandes alt
25
till Hennes K. M:tz tiänst och ded gemene bestha; vill och nu förventa Din
26
opvartare Krusebiörn medh bettre underrettelse.

27
Vår tractat ähr nährmare en ruptur ähn befordring. De Danske hadhe gärna
28
freden, loffva rundt, men bedroge oss gärna och holle tunt; såge gärna, ded
29
vij restituerade dem för väder, bleck och papper. Nu där sökes försäkring
30
öfver, vill man där intet an. Doch hoppes jag, at de anten skole tala annars,
31
eller vij skole befalla saken Gudh och göra vårt bestha.

32
Über Erik Oxenstierna. Empfehle, Freundschaft mit Gustav Gustavsson zu hal-
33
ten . Rosenhanes Frau wartet in Kalmar auf Überfahrt.

Dokumente