Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
328. Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1645 Mai 5/15

2

Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


3
Osnabrück 1645 Mai 5/15

4
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage D der Nr. 337

5
Erläuterungen zur schwedischen Proposition: Religionsangelegenheiten, freie Königs-
6
wahl in Böhmen. Kein Aufschub der Proposition II. Niederlage der weimarischen
7
Armee. Weiteres zur militärischen Lage.

8
Vij hafve nu opsatt och inrättat propositionspuncter och efter här giordt
9
aftal mädh h. Servien sände the till her residenten, på thet han them till-
10
ställer legatis Gallicis. Kunde thet skie i en occasion, ther the vore beggies
11
ihoop, voret gått, hvar och icke, att her residenten lefvererer them till
12
h. d’Avaux mädh förmälande, att vij hafve ett och annat, som i sist hålne
13
conference kom i consideration, sedermera öfverlagt och, så mycket som
14
möjeligitt hafver varitt, accomoderat oss i thet som the Fransöska tyckte
15
vara att ändra, hafvandes punchterne nu så ungefär inrättatt, som vij vela
16
them till the kieiserlige låta öfversända och vij förmoda legati Gallici skole
17
vara tillfridz mädh. Vij achte vidh thetta tillfället vara onödigt att giöra nå-
18
gon explication öfver bemelte punchterne, effter h. residenten hafver varitt i
19
the conferencer, som vij här och i Mönster nu åfta gånger hafva haft mädh
20
the Fransöska plenipotentieradhe, och vet vår intention och alla rationes.

21
Till h. residentens efterrättelse sende vij hånom copierna af punchterna,
22
som vij här på begge sidor sidst uthvexlade och discurreradhe öfver .
23
Thet mäste, som der ventilerades oss emellan, var religionssaken. Then-
24
samma hafva vij nu annorledes infattatt ungefär effter thet opsattet, som
25
the Hessiske projecteradhe för h. Servient och han oss i flerste conferencen
26
communiceradhe, hvilkett och finnes på bijlagårna. Tilleventyrs skole the
27
nu vela tala någott om thesse ord: restituantur plena ne in eum statum in
28
sacris et profanis, som finnes i then 3. punchten, jemväl ömma sigh, när
29
the få see thetsamma. Then 8. var än specialius uthfördh. Skeer thet, så
30
hafver h. residenten att repraesentera them sådant vara federi likmätigt,
31
som innelagde extract af Wismariske alliancen uthvisar, förmälandes, att
32
vij inthet annars kune giöratt. Ville the på sin sida gå thet förbij, måste vij
33
thet låta skie, men förmoda lichvel, att the fatta sin proposition i thenna
34
punchten så general, att man kan förståt therunder.

35
Kan hända, att the och skole disputera i then 3. punchten, att regnum
36
Bohemiae inthet hörer till Romerske rikett och fördenskull inthet kunde

[p. 591] [scan. 623]


1
här införas. Vij tenkie inthet att förmedels thetta kunna bringa cronan
2
Behmen till then afsomnadhe kongen i Behmens sonn, electorem Palatinum,
3
eller hans brödher. Uthan effter rex Bohemiae är elector imperii och cro-
4
nan Behmen på visse sätt förstående inveklatt mädh Romerske rijkett, men
5
enkannerligen effter närvarande oroo, som är i Tysklandh och bredher
6
sig uth till naborskapett, är i förståne flutin uhr Behmen, jemväl och emädan
7
huss Österrijket hafver förmedelst then Behmiske cronan haft nästan then
8
bästa grepett att conservera sigh vidh i så månge åhrs continuerligh suc-
9
cession vidh kieiserdömett och consequenter mädh thet stridett fortsatt sin
10
dessein till intentioneradhe universalmonachia, så tycher oss nu vara en
11
lägenheet att försökia, huruledes Behmen må kunna kåmma till sitt fria
12
vahl och gamble libertet, thermädh afkiäres hus Österrijkett then vägen att
13
trachta effter then kieiserliga kronan, och såsom Frankrikett hafver stoort
14
interesse theruthi att Kieisares macht må svagas, altså ville vij förmoda, att
15
the hafva regard på then saken. The orsaker, som the hafva haft att giöra
16
churfursterna till regulos bredevidh Kieisarn, hafver och här i then Behmiske
17
saken sitt rum. Blifver Behmen fritt och får effter leges imperii velia sigh en
18
konung, bore the fuller så snart see på een Frantzösk prince som någon
19
annan at vinna desto bättre stödh och säker conservation.

20
I the öfrige punchterne troo vij, att the föga skola hafva at säija; hvad thet
21
då är, thet kan h:r residenten efter hvars och eens art förläggia och oss
22
sedan om it och annat hijtöfver tillskrifva. Och efter vij blifva här mäst
23
dageligen mante af ständernes deputerade och stundom af the keijsserlige
24
sielfve till at uthlefverera propositionen, så hafva vij meent thet låta skee
25
ungefär efter 8 dagar; hvilket h:r residenten ville, sedan nu punchterne äre
26
af the Frantzöske genomläste, them säija. Skulle the sökia längre tijdh eller
27
indefinite villia sättian, antingen för thet at the villia sända sin och våre
28
propositioner till hofvet eller och kan hända för then örfijlen the nu hafva
29
fåt ville differera thermed sökiandes hvariehanda praetexter, så ville h:r
30
residenten them theremot förehålla, 1. at vij inthet kunna längre opskrufva
31
värket såväl för ständernes skuld som vår egen betrachtandes, at lyckan
32
hvälfver sig snar i kriget. Nu står thet fuller Gudi vari lof väll, men man
33
måste och tänckia på annat och i tijdh see sigh före at man med reputation
34
kommer fram; 2. om the nödvändigt måste dröija, så kan thet inthet hindra
35
oss, efter vij äntå gå pari passu med them, som hafva reeda uthlefvererat
36
een proposition och hafva thertill med concerterat med oss öfver alt som i
37
thenne är infattat. Man veet ändå, at the keijss:e varde sändande vår
38
proposition till Wien och at vij inthet strax komma till handelss. Och om
39
vij än få svar på våre punchter, så är thet lijkasom hade legati Gallici thet
40
fåt, efter contenta propositionum äre quoad essentialia lijke. Gallia hafver
41
och then förmånnen, at vij bryta ijsen och löpa lijkasom första stormen.

42
Näst thetta kan h:r residenten förnimma af them, huru thet må vara
43
gångit och nu fatt med then Weymarske armeen, om then må hafva lijdit

[p. 592] [scan. 624]


1
så stoort niderlagh, som vij see skrifvas från een och annan ohrt? Om så är,
2
så hafva the händer emellan, hvad vij här tillförende hafva sagt, nembl:en
3
at Beyern inthet söker med alfvare någon neutralitet, uthan lurar efter
4
lägenheet at göra them afbräck. Talet hafver gått, at i Beyerns land skulle
5
vara publicerat at inthet kalla then Weymarske armeen fiendtlig armee;
6
och lickväll så tracterar Beyern them som fiender och skall i thenne occa-
7
sionen hafva befalt at hacka päl och nederhugga alla Frantzöser. Nu är
8
tijdh, at Frankrijke med alfvare och ijfver fatter värket på then sijdan,
9
elliest är at befara, det feldtmarskalken blifver stussat och hindrat i een så
10
nobel action, som han nu är engagerat med; hvarföre såssom vij vetta, at
11
legati Gallici thet alt förstå och therhoos kunna mycket göra med sine
12
påminnelsser vid hofvet och elliest till hörige ohrter, altså förmoda vij och,
13
at the på sin sijda göra sitt bäste i saken hielpandes till at thenne breche må
14
kunna med hast repareras och then anstalt göras, at Beyern icke får lägen-
15
heet at skicka Keijssaren secours, thermed feldtmarskalken på sin ohrt
16
kunne tillfogas någon skada; hvilket h:r residenten them ville på bästa
17
måtto förehålla.

18
Ifrå feldtmarskalken är it breef kommit, som går härhoos. Uthi h:r Axel
19
Lillies breef är itt tryckt af then 8. Aprilis förmälandes, at feldtmarskalken
20
har slagit 2000 Hungrer …

21
PS.: H:r residenten ville och fordra af the Frantzöske theras proposition,
22
som the nu uthan tvifvell hafva ändrat i något och annorledes stält än som
23
hon var här. Exordium på vår proposition blifver ungefär, som thet vij
24
läste för h:r Servien. Kan hända, at thet ändras, såframpt caesarei gifva oss
25
satisfaction i thet som vij nu länge fordra.

Dokumente