Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
318. Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1645 April 7/17

26
318

27

Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


28
Osnabrück 1645 April 7/17

29
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage B der Nr. 326

30
Drängen auf Fertigstellung der französischen Proposition II.

31
Thet kan fuller så vara, som här residenten skrifver uthi Nr. 317, at the
32
Frantzöske gessandterne för sin inbördes simultet inthet hafva kunnat
33
pläga någon stoor communication öfver propositionen och för then skuldh
34
nepligen skola kunna hålla sitt lyffte och vara till thenne tijden så färdige
35
thermedh, at then skall kunna communiceras med oss. Lickväll och emedan
36
then tå stämbde tijden at communicera oss emellan opsatterne är nu förbij,
37
ständernes gessandter ställa sigh meer och meer in, alle med förhopning och

[p. 569] [scan. 601]


1
een deel med påminnelsse till oss, at vij ville gifva värket een begynnelsse, så
2
ville h:r residenten begära hoos the Frantzöska audientz och i vårt nampn
3
them berätta, at vij äre nu här tillredz med vårt project väntandes nu på
4
advis, havdh thet lyder med them. Ähre the färdige och thertill inclinera,
5
så ville vij sända vårt öfver till Munster och på lijka sätt och tijdh förvänta
6
theras hijtöfver igen, eftersom vij thessföruthan äre sinnade at med thet
7
första uthlefverera vår proposition. Hvadh the nu härpå svara, thet ville
8
h:r residenten oss med första lägenheet berätta …

Dokumente