Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
293. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1645 Februar 28/März 10

19
293

20

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


21
Osnabrück 1645 Februar 28/März 10

22
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A I; Ausf.: DG, A I 1, legat. [ 2 ], 274–
23
281’; Duplikat: ebd. , 317–322’

24
Aufschub des Verhandlungsbeginns wegen der Reichsstände. Anreise der branden-
25
burgischen u. mainzischen Gesandten. Mitteilung an Landgräfin v. Hessen-Kassel.
26
Mitteilung an d’Avaux wegen der vorzeitigen Übergabe der Proposition Ia an die
27
Vermittler. Spanisch-französische Geheimverhandlungen? Zwistigkeiten zwischen
28
d’Avaux u. Servien. Mitteilung d’Avaux’ durch Rorté. Einberufung eines Reichs-
29
tages . Anreise verschiedener Reichsstände. Sondierung der kaiserlichen Gesandten
30
durch Heystermann u. Antwort durch Mylonius. Legitimation Lambergs. Miß-
31
trauen gegen französische Gesandte. Angebot Hamburgs. Kriegslage.

32
Hinweis auf Nr. 285 u. die hier mit d’Avaux getroffene Abrede betr. die wegen
33
der Reichsstände verschobene Übergabe der Propositionen. Mitteilung an Land-
34
gräfin v. Hessen-Kassel darüber vgl. Beil. 1.

35
Residenten Rosenhanen berättade oss och af den 7./17. Feb. efter d’Avauxes
36
ord, som … num. 2 … betygar, att h:r d’Avaux och Servien vore sinnade
37
at blifva vidh thet som här var aftalt och thet berätta samma dagen, var den
38
4./14. Feb., åt mediatorerne. Den 9 de /19. talte residenten med h:r Servien

[p. 516] [scan. 548]


1
uth på fäldtet och, som … num. 3 låter see, förnam inthet af honom, som
2
skulle thet vara disputerat.

3
Huru d’Avaux hafver beklagat sigh moot Eders Kongl:e Maij:tts resident
4
den 11./21. dito besvärandes sigh meer öfver sin collega än mediatorerne
5
och hvadh skäll han, d’Avaux, hafver haft emot Servien at persuaderan till at
6
blifva vidh thet som här var gott funnit, thet är at see af copian under num. 4.
7
Thetta residentens breef kom den 13./23. hijt, hvarpå vij då strax svarade,
8
som bijlagon num. 5 innehåller, förmodandes, at saken hade äntå varit in
9
integro och residenten kunnat arrestera och eena the Frantzöska. Andre
10
dagen, om morgonen tijdeligen, var den 14./24. huius |:kom baron de Rortés
11
secretarius Oudin expresse doch heemlig till oss skickat ifrån Munster i
12
d’Avauxes nampn:| berättandes, at, ehuru gärna han, d’Avaux, hade vellat
13
och på alla sätt sökt at blifva vidh ord och afskedet af thet som här var
14
samhälleligen gott funnit, hafver han lickväll nödtvungen måst gifva tapt
15
och vijka icke så mycket mediatorerne som sin collegae, then så oförmode-
16
ligen , när d’Avaux som bäst ville lijta sigh till honom som sin secund,
17
hade fallit på mediatorernes sijda och då på allahanda sätt legat honom,
18
d’Avaux, öfver, at han måste uthlefverera propositionen den 13./23.
19
Februarii. Servien hade i någre dagar tegat stilla och sigh så stält, som hade
20
han varit tillfridz med thet som här var sluttit och inthet för brustit uth,
21
förän inför mediatorerne. Effter nu sådant vore emot alliancen och thet
22
förtroende, som cronorne böra hafva och agera med d’un commun concert,
23
hoppades han vara antskyllat, men badh, at vij för sakernes vichtigheet och
24
then consequence, som theraf kan föllia, icke allenast med fleere slijke
25
acter, när thetta skulle tålas, uthan och hoos ständerne, som theröfver
26
måtte studssa, då ville thetta behörligen ressentera, först och främbst
27
emot them både ihoop, förvijtandes honom, d’Avaux, at han inthet hade
28
hållit sin parole, och them både, det man så ginge särskildt och öpnade
29
vederparten dören till particularhandlingh, tvertemot förbundet cronornes
30
intention och i värden uthspridde contestationer.

31
Lijtet eftersom |:Oudin:| gick bort ifrå oss, få vij ifrå residenten Rosen-
32
hane äfven samma tijender och påminnelsser af d’Avaux, som … num. 6
33
och … num. 7 beteer. |:Denna act kom oss något främmande och mistänckt
34
före, ty endoch dedh hadhe denne tijdhen:| varit här it allmänt taal och roop,
35
at the Frantzöske plenipotentiarii skulle illa förlijkas, hade libellerat emot
36
hvarandre till hofvet och Servient, som … num. 8 thet kanuthvijsa, skrifvit
37
till ständerne på deputationsdagen, sin collega hvar icke oåtspordt, doch
38
sådant afrådandes medh meera slijkt, som tycktes vijsa theras alienation och
39
kräfta thet som d’Avaux hade låtit säija; |:lickväll och emädan:| d’Avaux
40
|:till sin endtskyllan:| moot Kongl:e Maij:tt och then Hessiske abge-
41
sandten Crosich beropade sigh på een ordre ifrå hofvet, uthi hvilkens regard
42
och såframpt han ville undvijka onåde, han hade måst falla sin collegae bij,
43
men rörde inthet om samma ordre, när han var hoos oss, eller och togh

[p. 517] [scan. 549]


1
then saken, som här föreföll, ad communicandum med sin collega, uthan
2
gaf simpliciter sin parole ifrå sigh, hade icke eller ännu meddelt och sändt
3
oss then nyss uthlefvererade propositionen, |:så troo vij så halft, thet
4
d’Avaux lät oss seija och:| nästan |:mehr, att thet var eett blind alarm:|
5
at |:divertera våre tanckar, men dedh the därunder hafva annat för han-
6
den , eftersom dedh them äfven:| berättades först ifrå Paris, at Frank-
7
rijke och Spagnien vore nästan eense, hvadh then Italianiske tvisten
8
angick; sedan skreef |:den Nurnbergske postmäst[are] Schumacher:|
9
hijt ifrå Hamburg, dett han hade sedt, at een förnäm Dansk minister hade
10
fåt 3 åtskillige breef ifrå Praag och andre ohrter, alle af thet innehåldh, at
11
thet vore heemlige tractater under handen emellan Keijssaren och Frank-
12
rijke . |:Derföre till att komma bättre under vädredt härmedh och penetrera
13
så mycket möijeligit ähr i detta mysteriumet:| funne vij vara tienligast at
14
gifva residenten Rosenhane commission at tala med the Frantzöske pleni-
15
potentierade , när the vore ihoop, förehållandes them då denne saken på
16
behörligit sätt och med dertill tienlige argument, jämväll och therunder
17
afmärkiandendes theras contenance och miner, eftersom thet med meera
18
är att lässa uhr bijlagon under num. 9. Under num. 10 finnes residentens
19
Rosenhanens svar och efterrättelsse om erhållne audience, aflagde commis-
20
sion och theras, the Frantzöskes, särskilte therpå gifne svar, mäst at vältra
21
skulden på hvarannan; thermed the då i residentens närvarelsse äre råkade
22
i ordkast och förvijtningar. Residenten kom therpå hijt den 20./30. huius at
23
mundteligen gifva oss part om thet som var passerat i samma conference och
24
elliest. Och vore thet långt at opräckna theras trätor, som the i Rosenhanens
25
praesentz hafva fördt, efter the hafva haft fram moot hvarannan både nytt
26
och gammalt, som the hafva haft och viste med hvarannan. Thet mästa var
27
at the omsijder opsade sinemellan communicationem rerum, så länge
28
hvar hade sitt tarf refererat till hofvet. Thermed äre the tå alle 3 tillijka then
29
gången skildts ifrå hvarandre.

30
Men the Frantzöske hafva sedan hvar för sigh sökt at justificea sin gärningh
31
hoos Eders Kongl:e Maij:tts resident, Servien framteendes och commu-
32
nicerandes honom, Rosenhanen, copian, som nu lägges härhoos under num.
33
11 itt breefs opsatt, som h:r Servien hade föreslagit the både skulle under-
34
skrifva och skicka oss till handa, thermed anföres the rationes, som the
35
hafva hafft at uthgifva propositionen; hvilket d’Avaux hade vägrat at
36
underteckna. |:D’Avaux åter igen hade i förtroligheet vijst ådt:| h:r
37
Rosenhanen |:någre stycken utaff concepten aff Serviens breff, som han i
38
denne handelen och:|, så snart propositionen var extraderat, |:hade skrifvit
39
till hofvet, däri iblandh andre rationes:| föres |:drottningen i Frankrijke
40
till sinnes, att han för samvet:| skuld |:inthet:|kunde |:fomentera haere-
41
ticos och deras bästa, som medh de evangeliskes:| ankompst hijt till trac-
42
taten under E. K. M:tts protection syntes avanceras:|, jämväll at thet var
43
|:infra dignitatem regiam dependera aff andres rådh:|, såssom |:härmedh:|

[p. 518] [scan. 550]


1
skedde, att |:d’Avauxes medh våres och den Hessiskes godtfinnande hadhe
2
ingådt den:| här tagne |:resolutionen, thet:| vore nogh |:för Frankrijkes
3
allierade, att dee:| nutte |:sampt- och synnerligen assistentz, somblige
4
dess protection:| med slijkt meera, som föga duger. Servien skall och
5
|:efter d’Avauxes förgifvande:| hafva talt emot Contareni, at thet vore een
6
faute hoos potentater, om the efterleete och brukade een tienare alltför
7
länge vid een annars herres hoff eller vidh dess saker; blefve han illa handte-
8
rat i then främmande staten, måtte han sökia thet at revenchera och, i thet
9
han fölgde sit egit privatinteresse, skada publico. Men om han vorde väll
10
tracterat, kunde hända, han förgäto sin herres interesse och tiente meer
11
andre, såssom d’Avaux nu giorde, varandes han väll handterat af cronan
12
Sverige och för then skuldh achtar meera thes rådh och gottfinnande än sin
13
egen herres interesse; hvilket |:effter d’Avaux viste till en godh deel bestå
14
i een:| oryggeligh |:conservation af alliancen med E. K. M:tt och:|, hans
15
|:collega förer:| honom |:dedh emot, och på andre vägar:| begärte |:han
16
icke allenast aff E. K. M:tz resident:|, uthan och |:den Hessiske, som ähr i
17
Munster, man ville detta som passerat var ijfra och är sielf betänckt på medell,
18
huru han:| måtte blifva |:afhulpen och förlossadt ifrån sin collega:|. Hvar
19
thet icke skedde, måste |:han sielf bedia orlof och retirera sig härifrån:|
20
ställandes oss genom Rosenhanen före, |:hvadh nu vore aff Servien handladt
21
och taladt:| sampt |:hvadh vij hafve at försee oss till honom i sådane
22
importante saker, hanss sijnceritet till entretenera alliancen emellan begge
23
chronorne:|; hoppades, |:han skulle vara bekiänd, han hade hafft then
24
ähran at sluta och:| viste, |:hvadh däri |:vore föreluppet vedh hofvet:|
25
vore nya ministri och deels icke altinges informerade i de saker, som vore
26
passerade emellan dem chronorne:| medh annat sådant.

27
Vij hafva i detta fallet achtat vara tryggast at entretenera d’Avaux, så gott
28
vij kunde, men derhoos inthet stöta den andra för hufvudet och för then
29
skuldh skrifvit them bägge till, som copian under num. 12 med meera mäler,
30
sändandes them therhoos Eders Kongl:e Maij:tts med sidste breef till oss
31
uthkomne skrifvelsse till the Frantzöske plenipotentiarios. Grotio är thet
32
och tillskrifvit allena till hans efterrättelsse, om then saken komo ther på
33
taal och för honom, som copian under num. 13. innehåller.

34
Vij hade och före at göra the Frantzöske, som sidst hafva varit här, een revi-
35
site till Munster och tå bätre tala med them om alla nödtorfter. Men förän
36
vij viste något theraf, |:kommer baron de Rortés secretarius i d’Avauxes
37
nampn till oss medh ett sådant creditiff:|, som thet härhoos finnes under
38
num. 14, berättandes therhoos, at Servien var på vägen hijt och then natten i
39
Lengrichen |:och att d’Avaux för then skuldh |:hade honom föruth
40
affärdat:| at gifva oss part therom och therhoos säija, at Servien apparen-
41
teligen skulle villia excusera sin faute och sökia at draga något |:ordh
42
ifrån oss:| till sin defension begärandes, at vij, som vij itt och annat bäst
43
viste och sågo lända bägge cronorne till tienst, ville saken menagera. Som

[p. 519] [scan. 551]


1
vij förnummo, hade Servien omfahrit vårt breef i vägen och inthet fåttet.
2
Han kom altså hijt i staden dagen therefter, nembl:en den 24. huius/ 6.
3
März al incognito med een carosse och een lustvagn och bleef strax efter
4
inbördes hälssningar och vanlige complimenter af oss besökter med lijka
5
maneer som d’Avaux, nembl:en 6 carosser. Uthi conferencen sade han sigh
6
vara hijt kommen för sin egen person in particulari att tala med oss om thet
7
som i Munster nyligen var föreluppit; tviflade inthet, at residenten Rosen-
8
hanen ju hade alt berättat och vij omständeligen förnummit, hvadh i
9
Rosenhanens praesentz var händt, hvilket honom var ledt och gärna skulle
10
seet ogiordt, bekände och therhoos, at med skrifften (han ville ingalunda,
11
man skulle kalla thensamma een proposition, uthan een skrifft, compliment
12
eller praeface) var een faute föreluppin på theras sijda, at the inthet hafva
13
theröfver gått efter alliancen. D’Avaux ville fuller thensamma skudda och
14
skiuta inpå honom och sökia thet som een orsak at stöta fötterne undan
15
honom och ruineran, som vore han een brouillon, sleete sönder alliancen,
16
talte illa om andre och annat slijkt, som han inthet ville bestå. Till sin justifi-
17
cation brachte han före, 1. at the hade, något förän d’Avaux reeste hijt, fåt
18
then propositionen, som han kallar preface, från hofvet och therhoos ordre
19
at uthblefvereran, doch så och på sättet, at the skulle först pläga vår advis;
20
och till then ända och 2. vore d’Avaux med bägges gottfinnande reester
21
hijtöfver, at han propositionen och ordren skulle oss optäckia och för-
22
nimma vårt sentiment; 3. hade d:Avaux skrifvit härifrå (copian lofvade han
23
ville sända oss från Munster) till honom, Servien, och sagt, at vij inthet hade
24
lagt oss emot hans förebringande; 4. efter d’Avauxes återkompst hade han,
25
d’Avaux, inthet oppenbarat honom, at här var någon convention giord;
26
och derföre 5., när the komme ihop med mediatorerne, hade Servien, som
27
inthet viste annat än vij hade haft ouverture om ordren och inthet at säija
28
theremot, fallit emot d’Avaux säijandes, at, efter theras herres ordre var för
29
handen och ingen contradiction hoos Frankrijkes allierade, måtte man
30
extradera skrifften; men 6. hade d’Avaux inthet tesmoignerat sigh vara
31
jalous öfver sin parole, uthan, när discoursen hoos mediatorerne var
32
som bäst fält och fijhrat undan, gifvandes sigh the tanckar, at thet inthet
33
hade stoort på sigh, hvadh vore föreluppit.

34
Thet lågh honom mycket i magen, at d’Avaux hade i Rosenhanens närvaru
35
förekastat honom hans egne ord, som han skall hafva sagt om oss: per
36
Dieu ils ne sont pas nos maistres; ville inthet bestå the orden, men om the
37
vore talte, så vore thet sagt inthet till någon föracht eller at han ville atten-
38
dera våre skäl, uthan efter d’Avaux först hade skrifft- och mundteligen
39
berättat honom oss vara eense med them, men när Servien var gången på
40
mediatorernes sijda, kastat vår offension i vägen. Han viste fuller, at d’
41
Avaux berömbde sigh af een stoor affection han boro till cronan Sverige
42
och thet parthiet, hade inthet at säija theremot, men hoppades, at, om han
43
inthet än hade hafft occasion at göra sigh bekänd och meriterat hoos Eder

[p. 520] [scan. 552]


1
Kongl:e Maij:tt och cronan Sverige, skulle thenne som han nu är uthi med
2
tijden vijsa hans sinceritet och gode intention at entretenera een confident
3
correspondence; och om på hans eller d’Avauxes person skulle något
4
manquera, så viste vij väll, att Galliae interesse inthet thermed vore ophäff-
5
vit ; the considereras i thet fallet som privati, men Gallia sielf fast annorledes,
6
verserandes des heder och nytia theruthi at alliancen med Eder Kongl:e
7
Maij:tt blifver hållin vidh macht; hederen således at alt blifver handlat
8
efter ord och afskedh, och nyttan then the nu i någre åhr hafva pröfvat och
9
funnit een good effect therpå at cronorne stå för een man och företräda thet
10
allgemeene väsendet; uthi hvilken consideration man hafver för ögonen, at
11
the äre espouventables för sine fiender.

12
Till svar therpå berättade vij honom korteligen, hvadh här var emellan oss,
13
d’Avaux och ständernes deputerade passerat; oss fuller inthet hafva haft
14
emot d’Avauxes argument, som han brachte på bahnen till at råda oss till
15
propositionens uthlefvererande, uthan fast meera varit i samma meening
16
med honom; men ständernes abgesandter vore theremellan komne med
17
så vichtige skääl, at man hafver then resolutionen funnit good för cronorne.
18
Oss hafva varit resolverade antingen både eller eenthera reesa öfver till
19
Munster innan kort at vijdare conferera om hufvudhpropositionen, när
20
then skulle framställas. Huruvijda nu d’Avaux hafver communicerat med
21
honom, Servien, såssom sin collega först härifrå och sedan i Munster, thet
22
viste the bäst sinemellan. Om nu antingen eenthera eller både äre vållande
23
till thet, at the i Munster hafva gåt oss it steeg förbij, thet kunde vij inthet
24
hällre arbitrera. Allena hafva vij inthet kunnat låta opåmint, uthan strax vij
25
thet finge vetta, meddelat residenten, h:r Rosenhane, commission at på
26
behörlige sät draga them både före, at the oachtendes then här giorde con-
27
ventionen eller och thet rättesnöre alliancen oss gifver i sådant fall at hålla
28
alt i lijka gångh hafva thetta giordt; tesmoignerade therhoos, at thet var
29
oss leedt, at the af then occasionen vore råkade i något missförståndh, men
30
hoppades, at thet vore inthet så stoort och skulle snart kunna förlijkas;
31
gofve så honom copian af vårt breef till them både, som var honom omfarit
32
i vägen. Han bekände som oftast, at vij hade inthet härmed förlorat, uthan
33
fast meera vunnit ständernes affection och then förmånnen, at the härefter
34
skola hålla sigh meera till oss än them; men the theremot först offenderat
35
ständerne härmed och förorsakat them at sättia lijthen troo till them,
36
när härefter något lofvas. Och 2. i stället för thet, at the hafva hafft meeningen
37
at förmedelss thenne preface entretenera mediatores, måtte the härefter
38
lätteligen taga illa op, om man inthet vill fortare, uthan stanna med vijdare
39
tractat, till des then här bevilliade termin löper till ända och cronornes
40
plenipotentierade finna gott, at propositionerne må bäggesijdes uthgifvas.
41
Thet hafva the, d’Avaux och Servien, särskildt sagt åt residenten i Munster,
42
och Servien nu vijdare emot oss vellat confirmera, at the ville inthet vetta
43
af denne preface, uthan achtan, som vore then inthet uthgifven, stanandes

[p. 521] [scan. 553]


1
och blifvandes i lijka contenance med oss, till dess vij få vijdare ofverläggia
2
saken. Han sade och, sedan han sågh copian af vårt breef, at the både ville
3
svara oss therpå med thet förderligaste.

4
Uthi Munster hafver han hafft een rencontre med the Lübeck-, Bremi- och
5
Hamburgiske abgesandterne, som sådant med meera är at läsa af bijlagon
6
num. 15, hvilken är af the städiske sielf opsat och oss communicerat. Then
7
Hessiske abgesandten Schäffer hafver förmedlat thet här thenne gången, så
8
at ingen skulle tala och röra om thet som i Munster var skedt, och therpå
9
äre the stättiske komne till Servient och han giordt them här een visite igen,
10
hvarmedh the nu synes vara tillfridz och thet såret läkt.

11
|:Baron de Rortés secretarius kallade:| thenne Serviens reesa hijtöfver un
12
voyage de raccomodement. Han reeste den 26. huius/8. März tijdeligen om
13
morgonen sin koos och bleef efter vanan convoyerat med våre vagnar.

14
Hvadh thet vidhkommer, som Eder Kongl:e Maij:tt i samma sin aller-
15
nådigste skrifvelsse befaller at see därhän, om icke een rikzdag kunne blifva
16
uthskrifven i Romerske rijket, hafver Eders Kongl:e Maij:tts intention
17
och argument vij väll intagit och vella besinna och eftertänkia saken thet
18
bästa vij kunna. Uhr härhoos fogade under num. 16 keijss:e decreto är at
19
see, hvad Keijssaren hafver för meening såväll om ständernes ankompst
20
som then närvarande deputationsdagen i Frankfurt och rikzdagens uthskrif-
21
vande . Så mycket vij härtill hafva kunnat erfara |:hooss stendernes depu-
22
terade :|, tyckes |:dee icke vela hafva een rijkzdagh nu under:| varande
23
|:tractat, på thet de saker, som här:| lära |:komma i handlingh och angåå
24
de stender, icke:| måtte, när de keijsserlige icke eliest:| kunna nåå deras
25
vilie och intention, remitteras till rijkzdagh och de evangelische där:| blifva
26
|:öfverstämmade per maiora, men därhän:| synes|:de nu ankommande:|
27
syfta, 1. |:att de evangeliske stender först:| hvar |:för sigh och däreffter alle
28
tillsamman vela sökia ihoop och skiuta till samman deras tanckar öfver in-
29
gredienterne aff materia tractandorum och:| 2. dem |:under handen:| kan
30
hända |:genom den Hessiske communicerande medh oss:| hoppandes,
31
|:att vij sedan praeparera och temperera dedh tillsamman med våre desi-
32
deriis däropå:| 3. |:sedan:| kan blifva |:handlat emellan oss och de keisser-
33
lige och stenderne:| af thet |:tillfället i acht taga och genomdrifva deras
34
interesse, så godt dedh skee:| kan |:under E. K. M:tz faveur och:| 4.
35
|:sådant alt sedan och yterst per comitiale decretum confirmeras:|. Således
36
|:låta een parte sigh höra:|. Hvadh nu vijdare kan förefalla så i thenne som
37
andre saker, thet berätta vij efter handen.

38
Thet vill nu för visso säijas, at the Frankiske, Nurnbergiske, Ulmiske och
39
meer andre deputerade skola vara på vägen och till Frankfurt komne. |:De
40
Hessiske säge, att de allremäst vänta på de Brandeburgiske, Weimarske och
41
Nurnbergske:|, hvilka skole hafva capable och dedh gemehne bästa väl-
42
meent subiecta:|.

[p. 522] [scan. 554]


1
Så snart som the keijss:e finge kundskap af thet som i Munster var skedt,
2
beskickade the oss den 19. huius/1. März genom decanum Heyster-
3
man och låto säija, det dee hade fåt underrätelsse, at the Frantzöska hafva
4
nu omsijder uthlefvererat sin proposition åt mediatorerne, doch stält in
5
generalibus terminis och föga annan än then förre var; emedan the derföre
6
lätteligen kunde tänckia, at vij skulle och vara sinnade at gå lijka steeg, så
7
förmodade the, at vij trädde närmare och bätre inpå materiam tractando-
8
rum . Therpå vij då svarade, at vij fuller hafva hördt, at så skulle vara skedt,
9
men inthet än fåt egentelig information therom, uthan väntade, at residenten
10
Rosenhanen skulle komma hjitöfver och vij med honom få vetta it och
11
annat; efter undfången kundskap ville vij låta svara them behörligen theropå.
12
Något efter sedan residenten Rosenhanen kom hijt, nembl:n den 20. huius/
13
2. März sände vij Mylonium till the keijss:e och läte them vetta och säija,
14
det vij hade förstådt af residenten Rosenhanen, at, såssom the oss genom
15
decanum låto berätta, var föreluppit i Munster och then Frantzöske pro-
16
positionen uthlefvererat åt mediatorerne, hvilket vij ställa derhän och till
17
sin ohrt. Oss belangande och thetta negotiumet viste the sigh påminna,
18
hvadh hinder nu på een tijdh bortåt hade fallit oss i vägen, at man inthet
19
hafver, ehuru gärna man och hafver vellat, med skääl kunnat komma till
20
tractaten, först för then nye interpretationen the keijss:e hafva giordt på
21
praeliminarsluthet, såssom ibland annat thet ordet adhaerentes, at Strålssund
22
eller andre slijke status mediati inthet kunde begripas therunder och blifva
23
förpassade. 2. Med någre ingrep och acter emot och vårt föllies securitet,
24
såssom nyligen med Botelhos lijk och saker; uthaf hvilka, ehuruväll thet
25
senare vore någorlunda rögt uhr vågen, med lijkets och sakernes restitution,
26
så vore ändå inthet tillfyllest satisfaction giordt, i thet at banemannen är
27
ostraffat, thet man lickväll låter så därhän passera. Anlangande Strålssund
28
påminte vij oss fuller, at then saken på theras begäran hade fåt stånd, till
29
dess dee Churbrandenburgiske komma. Men lickväll efter vij hade sedt it
30
keijss:it decretum (hvars copia är härhoos under num. 16), theruthi bland
31
andre, som måge reesa hijt, röres om Strålssund, hafve vij funnit för gott at
32
låta erkundiga oss hoos them, om the må hafva fåt ny ordre i then saken, så
33
at man theri kunde blifva richtig? Vij på vår sijda ville lämpa oss i alla måtto
34
och så laga, at the inthet med fogh skulle hafva orsak at besvära sigh, det
35
vij drögde med värkets begynnelsse.

36
Therpå hafva the förorsakade, at i Mylonii taal Botelhos saak berördes
37
allena incidenter, oprepat den controversien, doch på förra sätt och the här-
38
tills brukade argument villiandes inthet höra, at han vat under vår suite;
39
thet Mylonius tå hafver på lijka sätt som för mött och förlagt. Men hvadh
40
Strålssundh angick, ville the inthet kännas vidh, at förslaget till at vänta
41
efter the churfurstl:e var ifrå them kommit, sade sigh inthet hafva orsak at
42
vänta ny ordre eller opskiuta saken, efter Keijssaren hvarken kunde för stän-
43
dernes skuldh eller obligerades vi preliminaris conclusi gifva något pass åt

[p. 523] [scan. 555]


1
slijka subordinatstäder; ville Strålssund eller andre sådane städer skicka the
2
sine hijt, stode thet them frijt, och skulle the inthet hafva at befara af the
3
keijss:e.

4
Vij hafve härtill inthet kunnat besökt the keijss:e, sedan grefven af Lamberg
5
kom, efter han inthet lät oss behörligen notificera sin ankompst. Ty först
6
kom han al incognito hijt inn och bleef här på samma sätt, intill des Auerss-
7
berg var borto. I medier tijdh och medan Auerssberg var här, blefve full-
8
machterne öfversedde och uthväxlade och han, Lamberg, legitimerat. Ther-
9
på och är fölgt, at vij hafva them bägge någre gånger beskickat i förefallande
10
saker, doch altidh som hade han vellat vara obekänder, efter han inthet hade
11
oss låtit behörligen notificera. Nu omsijder den *** huius sände han sin
12
secreterare till mig, Johan Oxenstierna, och lät säija, at han fuller för een
13
tijdh sedan (som i vårt breef af den *** är förmält) genom decanum hade
14
låtit oss förständiga, det han inthet meer ville vara incognito. Men efter thet
15
må antingen inthet vara rätt förebracht eller förståt, så hade han thet än
16
velat göra. Hvarpå svarades, det decanus hade för een tijdh sedan sådant
17
förebracht, men oblique, så at man inthet hafver kunnat förstå, at thet var
18
therhän ansedt; efter jagh nu så vijda viste grefvens meeningh, ville jagh
19
theröfver communicera med min collega och grefven på behörligit sätt
20
möta. Nu efter bem:e Lambergs secreterare inthet då, när han var hoos mig,
21
Johan Oxenstierna, mälte om min collega, så at notificationen kunde säijas
22
vara stält till oss både, hafver icke heller särskildt och à part giordtet, eij
23
heller på våre therpå behörligen giorde påminnelsser, the keijss:e vellat
24
förstå thertill, uthan meena, när the hafva sagt eenthera till, skulle then andre
25
therunder förstås, der lickväll vij alt härtill på både sijdor hafva, när något
26
hafver varit at göra hoos the andre, låtit the våra hoos them och the sine
27
hoos oss anmälda i legationens nampn till the andra och talet i samptligit
28
nampn till them bägge ihoop dirigerat och fåt svar, thet och the i Munster
29
närvarande plenipotentiarii uthi slijke och andre fall noga observera och äre
30
granlaga uthi, så hafve vij alt härtill hållit inne med visiten och achta thct göra,
31
intill dess grefven af Lamberg gör i then saken, hvadh här och i Munster i
32
sådant fall är i bruuk.

33
Hinweis auf Beilagen 12, 17 u. 18, uthaf hvilka är at see, i hvad terminis the
34
Frantzöske ännu stå. Vij vetta inthet väll, hvad vij skole döma om thetta the
35
Frantzöskes förehafvande. Uhr Hålland berättas, at d’Estrades gör Eder
36
Kongl:e Maij:tt ther passlige officia, i det han contracarrerar Hollandz och
37
Frisslandz intentioner moot Dannemark, som Spiringh uthan tvifvell lärer
38
uthförligen rapportera. Thet meenar Spiring och är at see af d’Avauxes taal
39
moot Rosenhanen, som i een bijlago förmäles, at thet kommer ifrå the
40
Frantzöske, som äre i Munster. Om the gå hafvande med något, moste thet
41
snart öppas.

[p. 524] [scan. 556]


1
Hvadh |:Hamburgz stadz syndicus hafver här hooss oss anbracht:|, finnes
2
under num. 19. |:Han sadhe därhoos, dedh hanss principaler:| observeran-
3
des thet som i thet Svänske manifestet anföres till påminnelsse för alle, som
4
hafva interesse i commerciernes frije lopp, |:icke skole vara obenägne:| att
5
|:grijpa E. K. M:ttz vapn under handen:|, hvar icke |:med offentlig con-
6
junction lickväll med ett stycke penninger:| villiandes |:vette, om vij hafve
7
sådan ordre, dedh vij däröfver:| kunde medh honom tractera:|. Vij hafva
8
entretenerat honom theruthi, så gott vij kunna, men hafva lofvat referera
9
saken till Eder Kongl:e Maij:tt säijandes therhoos, at hon låte sigh allrabäst
10
|:tractera på Danske tractaten:|. Hvadh nu Eder Kongl:e Maij:tt täckes
11
theri befalla, thet ställes till dess allernådigste gottfinande.

12
Med krigzväsendet och eenkannerlig Eders Kongl:e Maij:tts krigzstaat
13
är thet Gudi vari loff på alla ohrter, så mycket vij med sidste poster hafva
14
förstådt, i it gott och önskeligit postur. Feldtmarskalken skall vara avance-
15
rat emellan dee Hatzfeldiske och Wertiske in moot Österrikiske grentzerne.
16
Königzmark hafver med lijten förlust inkrächtat Stade och Boxtahude och
17
hafver nu sit folck för Vörden. Wrangels progresser i Hollstein äre gode.
18
Gudh gifve, at alt måtte stå väll på andre sijdan. The keijss:e och Danske
19
skrija här uth the tijender, som man lickväll hoppas skola vara osanna och
20
efter folkets art, som the them hafva villia, uthspridde …


21
Beilagen in DG, A I 1, legat. [ 2 ]:


22
1: 282–284’ Joh. Oxenstierna u. Salvius an Landgräfin Amalie Elisabeth von Hessen-Kassel.
23
Osnabrück 1645 Februar 7/17

24
2: 285–287’ [Nr. 281] Rosenhane an Joh. Oxenstierna. Münster 1645 Februar 7/17

25
3: 287–287’ [Nr. 283] Derselbe an Joh. Oxenstierna. Münster 1645 Februar 11/21

26
4: 288–289 [Nr. 284] Derselbe an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 Februar 11/21

27
5: 290–290’ [Nr. 286] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1645 Februar
28
13/23

29
6: 291–291’ [Nr. 287] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 Februar 13/23

30
7: 292 [Nr. 289] Derselbe an dieselben. Münster 1645 Februar 14/24

31
8: 293–293’ Servien an Deputationskonvent der Reichsstände zu Frankfurt a. M. Münster
32
1644 Dezember 8/18

33
Druck: J. G. v. Meiern I S. 341–342

34
293’ Glossa über Deputationskonvent. Druck: J. G. v. Meiern I S. 242–343

35
9: 294–295 [Nr. 288] Joh. Oxenstierna u. Salvius an Rosenhane. Osnabrück 1645 Februar 14/24

36
10: 296–297 [Nr. 290] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 Februar 17/27

37
11: 298–298 u. 302–302’ Servien u. d’Avaux an Joh. Oxenstierna u. Salvius [ franz. Konzept ]
38
299–299’ Französische Proposition I a. Münster 1645 Februar 14/24

39
Druck: J. G. v. Meiern I S. 358–360

40
300–301 Vollmacht König Philipp IV. v. Spanien für die Bevollmächtigten in Münster.

41
12: 303–303’ [Nr. 292] Joh. Oxenstierna u. Salvius an d’Avaux u. Servien. Osnabrück 1645
42
Februar 22/März 4

43
13: 304–304’ Joh. Oxenstierna an Hugo Grotius. Osnabrück 1645 Februar 19/März 1

44
14: 305 d’Avaux an Joh. Oxenstierna u. Salvius [undatiert]

[p. 525] [scan. 557]


1
15: 306–308’ Bericht der bansestädtischen Deputierten

2
Druck: M. C. Londorp V S. 920–921; J. G. v. Meiern I S. 364–368

3
16: 309–310’ Propositionen des kaiserlichen Kommissars für den Deputationstag der Reichs-
4
stände . Frankfurt a. M. 1645 Februar 5

5
Inhaltsangabe: J. G. v. Meiern I 347–348; vgl. Nr. 359 Beilage A.

6
17: 311–311’ d’Avaux an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1645 Februar 26/März 8

7
Druck: J. G. v. Meiern I S. 361–362

8
18: 312 [Nr. 294] Rosenhane an Joh. Oxenstierna. Münster 1645 Februar 28/März 10

9
19: 313–315’ Memorial des Deputierten von Hamburg

Dokumente