Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
286. Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1645 Februar 13/23 Pr.: [Münster 1645 Februar 14/24]

2

Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


3
Osnabrück 1645 Februar 13/23
4
Pr.: [Münster 1645 Februar 14/24]

5
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage 5 der Nr. 293

6
Gründe für die mit d’ Avaux getroffene Verabredung wegen Aufschub der Propositio-
7
nen .

8
Auf Nr. 284. Nu låta vij therhän och till sin ohrt, hvad för particularorsaker
9
Servien må hafva at strängia så hårdt på propositionen. Vij hafve här med
10
d’Avaux debatterat alle, som hafva synts kunna dragas i consideration, och
11
ehuruväll the som på then sijdan föllo och skole kunna förmå oss till at träda
12
genast och strax till propositionen, vore vichtige nogh, hafve vij lickväll med
13
samfält rådh och sluuth funnit vara rådeligare at låta thermed beroo, åt-
14
minstone till dess dee churfurstl:e komma, så at ständerne skola kunna see,
15
det cronorne sökia theras bästa efter all förmögenheet och thet alt för efter-
16
fölliande orsaker, at det vore 1. likmätigt med orsakerne af detta kriget, som
17
för ständernes frijheet vore begynt, 2. komo öfvereens med praeliminar-
18
accordet , 3. cronornes och dess fullmächtiges itererade invitationer; 4. stän-
19
derne sielfve somblige vore här, somblige lofvade, at the ville komma. 5.
20
The närvarande höllo eendrechtigt therom an at man måtte för visse orsaker
21
vänta the andra. Derföre och emedan cronornes säkerheet, som mäst bör
22
ansees, interesserar i ständernes vällståndh, och thetta inthet kan erhållas
23
uthan theras närvarelsse och redressement af theras vällfångne rätt, så hafver
24
man tycht vara görligit, at i detta och så vijda, som ofvantill är målt, deferera
25
ständernes abgesandter, som här äre. H:r residenten ville för den skuld sökia
26
lägenheet at tala med bägge the Frantzöske ambassadeurerne och af något
27
gott tillfälle berätta dem, det vij ännu äre vidh vår här samhälligh fattade re-
28
solution , jämväll och at vij äre sinnade både eller eenthera innan kort be-
29
sökia them ther och då tillsee, hvadh som står till at göra i thenne saken.
30
Passet för Venetianiske secreteraren går härhoos …

Dokumente