Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
282. Joh. Oxenstierna an Rosenhane Osnabrück 1645 Februar 10/20

23
282

24

Joh. Oxenstierna an Rosenhane


25
Osnabrück 1645 Februar 10/20

26
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie: DG, A I 1 , legat. [ 2 ], 265

27
Zum bevorstehenden Einzug der brandenburgischen Gesandten in Münster u.
28
Osnabrück.

29
Här är nu föga at skrifva om. Jagh hafver lickväll af detta tillfället och
30
medan ordinarie posten nu afgår eij kunnat låta oomrördt, at oss här är före-
31
kommit , at the Churbrandenburgiske gessandterne skole vara sinnade at
32
för villia göra sit intog i Munster än här. Effter nu Churbrandenburg
33
efter Keijssarens och ständernes sluuth och praeliminaraccordet bör vara på
34
denne orthen och andre af samma collegio äre till Munster förordnade, så
35
kommer thettaoss något främmande före, hälst efter thet, om thet skeer, inthet
36
anställas för the keijss:es skuldh, som äfvenså väll äre här som i Munster,
37
uthan synes lijkasom ville the praeferera them som i Munster äre för then

[p. 490] [scan. 522]


1
Svänske ambassaden. Hvarföre, om så skee kan och h:r residenten får
2
lägenheet at tala med Cuila, kan thet inthet vara uhr vägen, om han som af
3
sigh sielf håller honom thet förre befarandes, at, ther the som principaliter
4
böra vara här, efteråt göra sin entrée här in, torde then här vederfaras något;
5
som the inthet gärna skulle see och vij kan hända inthet kunna undgå.
6
Thenne påminnelssen synes vara nödigt, at han i tijdh giordes, doch med
7
maneer, som h:r residenten thet finner tienligast …

Dokumente