Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
279. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1645 Januar 24/Februar 3 Pr.: Stockholm 1645 Februar 21/März 3

2

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


3
Osnabrück 1645 Januar 24/Februar 3
4
Pr.: Stockholm 1645 Februar 21/März 3

5
Ausf.: DG, A I 1 , legat. [ 2 ], 87–88’

6
Geleitbrief für Straßburg. Besuch des hessischen Gesandten Scheffer: Teilnahme u.
7
verzögerte Anreise der reichsständischen Gesandten, besonders derjenigen des frän-
8
kischen Kreises, Aufschub der Verhandlungen wegen der Reichsstände, Vorwürfe
9
der Vermittler. – Über Reisen d’Avaux’, St. Romains u. Rortés.

10
I desse 8 dagar, sedan vij den 17./27. skrefve näst för detta, är här inthet
11
förefallit emellan oss och the keijss:e. Passet, som vij begärte för Strassburgs
12
stadz deputerade, hafva the fuller, som vij sidst månde förmäla, vägrat
13
emot oss, men lickväll låtit thet gifva åth syndico här i staden uthlåtandes
14
then formen, som the i passet för grefven af Nassau-Zarbrucken brukade,
15
nembligen i krafft dess Hamburgisken praeliminarvergleiches zu der all-
16
gemeine friedenshandlung erlangtes sicheres gleydts, seine angelegene
17
sachen halber hiehero nacher Ossnabrug abzufertigen. Then Hessiske
18
gessandten Schäffer var (efter jagh, Salvius, hafver i thenne veekan varit
19
något opasslig) den 22. huius / 1. Februar hoos migh, Johan Oxenstierna, och
20
äfven då såssom tillförende anhölt, man måtte ännu något töfva med pro-
21
positionen för ständernes skuldh, som ärna sigh hijt. Han communicerade
22
mig innelagde copier under lit. A, B, C, D, E vijsandes theruthur, at stän-
23
derne i then Frankiske creytzen, sedan the hafva fåt kundskap, at praeli-
24
minarierne äre här richtige, nu träda ihoop och till råds i Nurnberg om itt
25
vist sänningebudh till tractaten. Thet vore mycket angelegit, at man kunde
26
få them i then creytzen hijt, icke allenast för exempel skuldh, som andre
27
både evangeliske och catholiske finge af them, uthan och för then gode
28
cooperation, som the evangeliske förmoda uthaf papisterne i then creytzen.
29
The keijss:e mycket hafva arbetat till at hålla them härifrå, men alt härtill
30
fåfengt. Skulle vår proposition komma uth, måtte vår vederpart taga och
31
uthtyda thet, som hade vij släpt vår förre begäran om ständernes ankompst.
32
Thesse thermedh, och sedan the inthet få skiuta på cronornes örkiande,
33
blifva sky och irresolut eller åtminstone dröija medh the sine väntandes,
34
på hvadh disputer propositionspunchter kunna gifva. Jagh remonstrerade
35
honom theremot, hvadh af Eder Kongl:e Maij:tt och å Eders Kongl:e
36
Maij:tts vägnar alt härtill under thetta oväsendet vore giordt till ständernes
37
bästa såväll i praeliminartractaten som sedan förmedelss våre åtskillige
38
notifications- och invitationsskrifvelsser, sampt här i Ossnabrug giorde
39
offentlige proposition. Ständerne fuller till alt sådant svara väll, men göra

[p. 484] [scan. 516]


1
lijtet till saken. Om sådant då skeer af the keijss:es och andres, som hafva
2
interesse theri at the evangeliske inthet komma ihoop och på fötterne igen,
3
arge och illistige rådh och practiker eller ständernes egen vållan, irresolu-
4
tion och theraf förorsakade drögzmåhl eller och af bägge deelarne tillijka,
5
thet viste han såssom een patriot och i rikzsaker nu länge öfvat bäst at
6
besinna och döma. Vij nu lickväll hafva stådt här i Ossnabrugge inpå andre
7
åhret, giordt vårt till med uthförlige skrifvelsser om sakernes förlop och
8
ständernes nödige närvarelsse, såframpt the ville få och niutha een goodh
9
och säker fridh, och sidst, när vår proposition, then 27. Novembris/ 7.
10
Dezember giordes om ständernes comparition, hafva tillijka med the Frant-
11
zöske fullmächtige måst säija mediatorerne i Munster, at vij inthet kunde
12
skrijda närmare till saken, förän ungefär moot den 10./20. huius, då the
13
i Munster väntade sine emenderade fullmachter hoppandes, at ständerne
14
skulle dessförinnan få våre breef och vij theras svar och efterrättelsse, at
15
the therpå med thet förderligaste skulle kunna. Nu omsijder förnimmer man,
16
at Frankiske creytzen, som så länge hafver tesmoignerat sin begärelsse och
17
resolution att beskicka thenne tractaten, ja fåt Keijssarens consens theri,
18
skall nu först hålla een convent therom, kan hända, som mehra hindrar än
19
befordrar theras förehafvande, eftersom Keijssaren skall hafva sine commis-
20
sarier therhoos och thesse inthet förgäta at såå oenigheet ibland them
21
af sådane saker, som heela värket lätteligen kunna hålla i qvarstadh.

22
I medier tijdh pressa och drifva mediatorerne i Munster på tractatens
23
begynnelsse och gångh kastandes oss före, som brukade vij ständernes saak
24
och ankompst till een praetext, men viste i sanningh, at the inthet kunde
25
komma; intill then satte dagen för fullmachternes inskaffande hafve vij
26
haft foogh at möta mediatorerne eller them som therå villia tala; men nu
27
sedan then vore förbij och lijthen vissheet om statuum annalkande, een-
28
kannerlig Churbrandenburgs, som doch lickväll efter sidste rikzdags
29
sluuth och ständernes eenhällige samtyckie bör vara här, vore vij något
30
tvijkachtige och nästan i the tanckar, at vij ville göra och låta tillställa the
31
keijss:e vår hufvudproposition. I thesse och slijke remonstrationer föll
32
han mig alt bij, prijsade Eders Kongl:e Maij:tts höchströmlige intention,
33
mödesame krig, beständige och oprichtige consilia till thet allgemeene och
34
Tysklandz bästa säijandes therhoos, at Eder Kongl:e Maij:tt och Sveriges
35
crono vore för Gudh och all världen nogsampt excuserat, om Eder Kongl:e
36
Maij:tt nu ginge ständerne i thetta fallet förbij och till tractaten; men hölt
37
instantissime an, at man måtte thet förtretet, som antingen af drögzmåhl
38
eller mediatorernes importunitet kan förfalla, något öfversee och gifva
39
ständerne och thet gemeene bästa än een lijthen respit. Hans furstinna och
40
ständernes deputerade, som här in loco äre, hvilka inthet så offenteligen
41
kunna oss härom besökia, men hafva begärat, han ville tala på theras vägnar
42
och i alles bästa bedia om dilationen villiandes sådant erkänna och moot
43
sine principaler och medförvanter thetta röma. Thet svarades honom, at,

[p. 485] [scan. 517]


1
efter baron de Rorté vore för någre stunder igenkommen ifrå Munster
2
och hans secreterare hafver berättat, at d’Avaux hade ärnat vara här till
3
then 24. Januar/3. Februar, som nu i dagh, ville man ställat therhän och till
4
then resolution man samhälleligen therutinnan kan taga. Thermed var han
5
tillfridz.

6
Baron de Rorté, som hafver besökt oss både, communicerade innelagde
7
copia under lit. F och är een ny invitationsskrifft, som the Frantzöske
8
hafva samptligen låtit afgå till ständerne. Thet öfrige och hvadh ständernes
9
väntande anlangar, sköt han till d’Avauxes egen anledelsse. Hans mästa
10
discourser vore om reesan till Sverige. Han hafver ordre at reesa tijt i
11
qualitet af een resident, men hoppas nu få ordinarie ambassadeur nampn.
12
S:t Romain är reest till Paris och säijes komma hijt i Rortées ställe. Hinweis
13
auf Beilagen G u. H.


14
Beilagen in DG, A I 1 , legat. [ 2 ]:


15
A: 89–89’ Melchior Otto, Bischof von Bamberg, und Markgraf Christian von Brandenburg-
16
Kulmbach an den Deputationstag der Reichsstände in Frankfurt am Main. 1644 Dezember
17
12/22 [?]

18
Bitten darum, durch Empfehlungen mitzuhelfen, daß die Abgesandten des fränkischen Kreises
19
zu den Friedensverhandlungen zugelassen werden und Stimmrecht erhalten.

20
B: 90 Melchior Otto, Bischof von Bamberg, an einen Fürsten des fränkischen Kreises. Bamberg
21
1644 Dezember 30/1645 Januar 9

22
Hat mit Markgraf Christian v. Brandenburg-Kulmbach einen Kreistag zum 12./22. Januar
23
nach Bamberg ausgeschrieben; auf Wunsch der kaiserlichen Gesandten wird er nach Nürnberg
24
gelegt.

25
C: 91–91’ Resolution desselben auf Bericht des Dr. Tobias Oelbafen von Schöllenbach, Ab-
26
gesandten der Stadt Nürnberg. Bamberg 1645 Januar 3/13

27
D: 92–92’ Anselm Kasimir, Kurfürst von Mainz, an Hauptmann Marx Thonhusen. Frankfurt
28
am Main 1645 Januar 8/18

29
Soll sich nach einer Wohnung für seine Abgesandten in Osnabrück umsehen.

30
E: 93–93’ Auszug eines Berichtes aus Würzburg 1645 Januar 7/17

31
F: 94 d’Avaux u. Servien an einen einzelnen Reichsfürsten. Münster 1645 Januar 10/20
32
Einladung an die Reichsstände.

33
Druck: J. G. v. Meiern I S. 344

34
G: 95–95’ d’Avaugour an Torstensson. Paris 1644 Dezember 27/1645 Januar 6

35
H: Avise [ fehlen ].

Dokumente