Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
248. Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin Osnabrück 1644 November 15/25

18
248

19

Joh. Oxenstierna und Salvius an die Königin


20
Osnabrück 1644 November 15/25

21
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A I; Duplikat: DG, A I 1, legat. [ 1 ], 791–
22
792’

23
Besuch Rortés: Erwähnung der Verbündeten in den Vollmachten. Reise des Salvius
24
nach Münster. Beschwerden über den hessischen Generalmajor Geyso. Paß für Graf
25
v. Nassau-Saarbrücken. Sondierung bei kaiserlichen Gesandten durch Mylonius.
26
Kriegslage.

27
Hinweis auf Nr. 239 u. 243 u. Beilagen 1–4. Rorté kom den 29. Octobris
28
[ 8. November ] igen och hade dagen therefter hoos oss audience, theri han
29
berättade, att legati Gallici hade erhållit af vederparten then eene clausulen,
30
att caesareani och Hispani måtte tractera med Galliae foederatis et adhaeren-
31
tibus , achtandes för nödigt, att vij måtte försee oss in hoc passu, antingen
32
thet skedde med inryckiandet af samma orden i sielfva fullmachten eller och
33
een ny acht oprättades eller vij reserverade oss thetta med een proteste. Och
34
efter thet the i Munster icke ändå vore komne till sluuth öfver fullmach-
35
terne , urgerade han på een congress emellan oss och legatos Gallicos
36
såssom een nödig och nyttig ting.

[p. 401] [scan. 433]


1
Vij resolverade strax, att jag, Salvius, måtte göra itt ryckiande till Munster.
2
Hinweis auf Nr. 249.

3
Något förän jag afreeste, läte vij säija the keijss:e, som här äre, dett vij mär-
4
kiandes , at i Munster vore än någre disputer öfver fullmachterne, hafva
5
funnit för gott, at eenthera måtte reesa tijt och så mycket hoos oss stodo hiel-
6
pa till at komma them till ändskap; hvilket the syntes väll förmärckia och i
7
går, som var den 14./24. huius, beskickade oss genom syndicum här i staden,
8
offererandes sig till uthvexlingen och närmare inträdh till sielfve negotia-
9
tionen , eftersom the viste, at jag, Salvius, var igenkommen och med full-
10
machterne i Munster een richtigheet giordt. Vij vore, äfven som syndicus
11
kom, till värka at sända Mylonium till the keijss:e 1. at gifva them svar
12
auf die Beschwerde, daß der hessische Generalmajor Geyso auf dem Rückmarsch aus
13
Ostfriesland in Lengerich, wo kaiserliche u. spanische Gesandte eine Zusammenkunft
14
hatten, entgegen Präliminarienschluß übernachtet hätte. Der hessische Generalkom-
15
missar
Scheffer hat erst nachts um 11 Uhr von der kaiserlich-spanischen Zusammen-
16
kunft
erfahren, als Geyso bereits in Lengerich war; er hat aber den Zwischenfall an
17
Landgräfin berichtet u. hofft, daß derlei Zwischenfällen vorgebeugt wird.

18
Thet andre, som Mylonius skulle hoos the keijss:e andraga, var om it
19
pass för grefve Johan af Nassou-Sarbrucken at komma sielf hijt till tractaten
20
eller sända någon i sitt nampn, therom han genom een sin expresse, een af
21
adell, som hafver varit till Stadthagiske begrafningen, hoos oss äfven an-
22
håller .

23
Aldenstund vij inthet ännu hafva uthväxlat fullmachterne eller något talat
24
om oftabem:e clausula de foederatis et adhaerentibus, hafva vij tyckt then-
25
ne occasionen vara à propos at företasta theras intention, om the skulle vara
26
sinnade at disputera ständerne ankompsten och sielfve tractaten, at här med
27
them afhandla sitt interesse; hafva derföre strax i går genom Mylonium låtit
28
them svara på syndici ärende, nembl:en att vij icke mindre än the vore näg-
29
ne at skrijda till värket, men hade inthet än, som och sant är, viss efterrättels-
30
se hvarken ifrå residenten Rosenhane eller och legatis Gallicis, at then öfrige
31
disputen om intrumentet, som ändå, när jag, Salvius, afreste, varade i Mun-
32
ster , vore afhulpin och alt till ända bracht. Så snart vij vore therom förvissa-
33
de , ville vij göra vårt till saken. Bredevijdh detta optächte han them thet
34
som Schäffer hafva svarat och begärte passet för grefven af Nassou- Sahr-
35
bruchen . The tesmoignerade alt vara väll och bevilliade at gifva passet, efter-
36
som praeliminarsluthet, hvilket the sade sigh villia till pricka efterkomma,
37
thet förmåt.

38
The läthe oss då säija, at the orden tra le majestà dell’ Imperatore et delle due
39
couronne äre i Munster blefne införde i instrumentet och at thet sampt full-
40
machterne äre deponerade i mediatorernes händer. Vij hafve inthet än på vår
41
sijda öfverlagt, hvad här vore till görande, antingen man skulle strax vexla
42
uth fullmachterne eller deponera them in loco aliquo tertio såssom på rad-
43
stugun här i staden. På thetta sättet ginge vij lijka med them i Munster och

[p. 402] [scan. 434]


1
kan hända Frantzoserne närmare tillhanda. I medier tijdh och innan them i
2
Munster satte tijden at inskaffa ratificationerne löper till ända, kunde Eders
3
Kongl:e Maij:tts declaration komma och vij förnimma, om Eder Kongl:e
4
[Maij:tt] funne för gott at låta fullmachten blifva, som hon är, eller ändra
5
henne i något.

6
Hvadh krigzväsendet vidhkommer, så förnimme vij, at thet på Eders
7
Kongl:e Maij:tts och Eders Kongl:e Maij:tts bundzförvanters sijda mäst
8
allestädes är i gode terminis. Feldtmarskalken Torstensson hafver, som han
9
deels sielf af den 28. passato [ 7. November ] till oss skrifver, deels andre hijt
10
berätta, så fattat Gallas med den keijss:e hufvudarmeen, att han efter all
11
apparentz inthet väll uthan stötar skall kunna komma undan. Den 1./11.
12
huius, som Chemnitius skrifver uhr Minden, skall feldtmarskalken hafva
13
låtit Königzmark med thet corpore han plägar föra och all dess bagage gå
14
på thenne sijdan Sahlen at besättia the ohrterne, som än öfrige vore, såssom
15
emot Magdeburg, Saltzen, Egeln, Neuen Haldenssleben, Schönbeck, för-
16
uthan the andre, som för hade varit folck inne. Thermed skall passet till
17
Magdeburg vara fienden betagit och han nu i sitt läger vara lijkasom bloc-
18
querat af Königzmark, och våra patrouller gå från thet eene qvarteret och
19
vachten till then andra rundt omkring fiendens läger på thenne sijdan vatnet,
20
och på andre sijdan står feldtmarskalken med hufvudarmeen. Thet skrifvas
21
ifrå Frankfurt, at Hatzfeldt är opbrutin och går genom Frankenlandh tijt
22
neder at secourrera och aflösa Gallas. Thet är förmodeligit, at han kommer
23
för seent eller och om han än kommer, förän något vore föreluppit, det feldt-
24
marskalken skall vara them både bastant, efter landgrefvinnan skall, som am-
25
bassadeuren Wolff skrifver, hafva tillsagt honom secours. The Beyerske haf-
26
ve giordt mine, som ville the gå öfver Rheenen och med the Hatzfeldiske,
27
Lottringiske och Vehliske biuda Marechal de Tourenne hufvudet. Men nu
28
skrifves, at the hafva sig vänt opåth och at the Weymarske skole vara efter
29
them. Gudh vari loff, som hafver under generalmajor Wrangels conduicte
30
den 13.23. passato förlänt Eder Kongl:e Maij:tt then härlige victorie till
31
siös emot Dannemark. Thet äre här tijender, at feldtmarskalken, h:r Gustaf
32
Horn, skall strax therpå hafva slagit halff annat eller itt par tussendt man för
33
kongen i Dannemark uthi Skåne. Effter samma tijender äre kompne ifrå
34
Köpenhampn och continueras på någre poster, hålle vij them vara sann och
35
kan hända med Dannemarks större förlust, än thet uthgifves. Hinweis auf
36
Beilage 5, auf eingesandte Briefe Rebenstocks an die Königin, Weißenburg 1644
37
Januar 6/16 u. Kaschau 1644 August 18/28 sowie auf Avise über Rákóczy u. Avise
38
aus Köln, Münster u. Frankfurt.


39
Fehlende Beilagen:


40
1: Duplikat der Nr. 243

41
2: [Nr. 238] Rosenhane an Joh. Oxenstierna u. Salvius. Münster 1644 Oktober 17/27

42
3: [Nr. 240] Derselbe an dieselben. Münster 1644 Oktober 21/31

43
4: [Nr. 241] Derselbe an dieselben. Münster 1644 Oktober 24/November 3

44
5: Oberst Holm Wrangel an Joh. Oxenstierna. Kiel 1644 November 5/15

Dokumente