Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
218. Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane Osnabrück 1644 September 11/21

2

Joh. Oxenstierna und Salvius an Rosenhane


3
Osnabrück 1644 September 11/21

4
Konz. von Mylonius: J. Ox. Slg. A II; Kopie als Beilage D der Nr. 221

5
Anweisungen für Gespräch mit französischen Gesandten über Vollmachten. Kriegs-
6
nachrichten .

7
Auf Nr. 217. Therpå hafve vij funnit för gott at skrifva the Frantzöske
8
ambassadeurerne till, som innelagde breef à cachet volant uthvijsar,
9
tagandes tillfälle af Philippzburgs emportement. Thet synes vara bäst, at
10
herr residenten sielf måtte, om thet så skee kan, öfverantvarda them thet-
11
samma , på det han tå finge lägenheet att tala med them om then keijss:e
12
fullmachten. När thet skeer och h:r residenten kommer med them till
13
conference, så kan han them berätta, hvad vij i thensamma fullmachten
14
hafva observerat, eftersom vij therom hafva skrifvit then 2. / 12. huius till
15
h:r residenten och han nu allaredo föruth öfver mästparten hafver sonderat
16
theres sentiment. Om h:r residenten i medler tijdh hafver förnummit
17
theras meening om titulo potentissimi och the orden adversae partis, är
18
thet så mycket bättre. Vore och ingen lägenheet sedan fallen thertill, så kan
19
h:r residenten lickväll då röra therom at höra theras iudicium theröfver.
20
Om the meena, man borde stå efter thensamma titulen, kan theremot
21
invändes, att Keijssaren gifver ingen kong thensamma, eij heller hafver
22
Kongl:e Maij:tt fåt then i leigdebrefven. In summa när man smälter alle
23
notas ihoop, som man i then keijss:e fullmachten hafver observerat, synes
24
the inthet röra och kullstöta sielfve substantien af fullmachten, uthan at
25
man här skulle therpå kunna skrijda till hufvudvärket. Komma the tå,
26
som vij see, at d’Avaux hafver giordt, på modum tractandi, kan h:r resi-
27
denten insistera sitt förre svar och slå såssom af sig sielf före, at the keijsser-
28
lige hafva med thenne acten lijkasom lagt begynnelsse till een immediat
29
tractat. Thertill synes och bägge sijdors fullmachter gifva anledelsse, i
30
thet at oss gifves macht invicem congredi, tractare, agere ac statuere etc.
31
Modus congrediendi kunde vara, at vij antingen komo i hoop loco tertio
32
såssom på rådhuset här i staden eller och förmedelss mutuelle visiter.
33
När legati inthet så ofta, som sakerne fordra, kunna komma tillsamman,
34
efterlåta fullmachterne, at thet måtte skee per subdelegatos. Thetta och på
35
thet sättet kan h:r residenten föra sin discours, om the skulle vijdare villia
36
komma på thenne frågan och talet, doch såsom af sig sielf och förslagzvijs

[p. 339] [scan. 371]


1
och therhoos inthet uthslå mediationem Venetam, uthan, om the röra på
2
then strängen, tesmoignera Kongl:e Maij:tts benägenheet till bägge dee-
3
larne , hvilkenthera som vederparten kan finna godh.

4
I går kome inge bref ifrå feldtmarskalken, uthan tijender komo, at han var
5
opbruten och gången på Wulfzburg och therifrå åt Halberstadt, ther
6
generalmajor Königzmark skall någre dagar tillförende hafva stådt. Ifrå
7
Hamburg är innelagde …

Dokumente