Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
155. Mylonius an Axel Oxenstierna Osnabrück 1644 April 12/22 Pr.: Stockholm 1644 Mai 5/15

20
155

21

Mylonius an Axel Oxenstierna


22
Osnabrück 1644 April 12/22
23
Pr.: Stockholm 1644 Mai 5/15

24
Ausf.: A. Ox. Slg. B I, 207–208’

25
Ort für Konferenz zwischen schwedischen u. französischen Gesandten. Rorté: Ver-
26
mittlung durch Venedig. Anfrage über Heystermann bei den kaiserlichen Gesandten
27
wegen Austausch der Vollmachten.

28
Krusbjörn ist am 5./15. April aus Münster zurückgekommen berättandes tilbakar
29
om mästeparten legatorum logementerne såssom bijlagon lit. A uthvijsar.

30
Ambassadeuren Thuillerie är tijt kommen den 7./17. och achtar ställa sin
31
reesa fort åt Dannemark. Langerman hafver här låtit sigh märkia moot
32
baron de Rorté, thet hans ankompst inthet skall blifva oangenäm hoos hans
33
herre. Thet mäste, som Krussbjörn hafver för händer i Münster och baron
34
de Rorté här, är om loco congressus. Ladbergen u. Harkotten kommen nicht
35
mehr in Frage. Die schwedischen Gesandten haben jetzt als Konferenzort Glandorf
36
vorgeschlagen. Förmodeligit är, att dee detta acceptera, eftersom dee tes-
37
moignera een stoor begärelsse till congressen och säija sigh inthet villia
38
achta itt eller annat, allenast een platz måtte finnas medh något så när desi-
39
dererade beqvämligheeter. Ther kunde man bäst med een alternation af

[p. 207] [scan. 239]


1
visiterne förrätta sakerne och i dett närmaste hålla the ceremonier, som
2
elliest observeras, ther legati diversorum principum ihoop komma.

3
Baron de Rorté hafver iblandh annat i förledne veeku förebracht, hurusom
4
Venetus och dee Spagniske pressera (the keijsserlige och något), att man
5
måtte skrida til värket och dett begynna med framteende aff procurato-
6
rierne , begärandes in hoc passu vetta Kongl.:e Maij:tts legaters meeningh
7
och om Venetus nu in defectu mediatoris måtte antingen solenniter drifva
8
värket här eller och theri praestera itt petit office, som han dett kallade,
9
nembligen så oförmärkt i Mönster göra påminnelsse om itt och annat
10
hoos dee keijsserlige och desse åter hijt skrifva til grefven af Auerssberg och
11
Crain, så att värket måtte lijka gå och föras. Kongl:e Maij:tts legater hafva
12
häruthi, hvad Venetum angick, excuserat sigh defectu mandati och af den
13
långe och besvärlige vägen sampt andre infallne irringar med naborskapet,
14
som förhindra correspondentzen och Kongl:e Maij:tts svar och resolution
15
theröfver. Förän thet komme, kunde dee inthet cathegorice uthelåta sigh
16
om mediatione och på något thera förslaget sigh förklara. På det lickväl een
17
så good intention och sielfva saken icke måtte therföre stussa, slogo the före,
18
att decano i S. Johannis kyrkia här i staden, som tillförende hafver giordt
19
hoos h:r Salvii Excell:s på dee keijsserliges vägnar ouverturen om recep-
20
tionen med carossen och visiten, måtte nu opdragas att med maneer gifva
21
the keijsserlige thetta vidh handen förnimmandes af dem, 1. efter det så
22
vijda, som ofvantill är be:t, var kommit i Munster, om the och vore sin-
23
nade at thee sin fullmacht, 2. quando? och 3. quomodo? Thetta är af h:r
24
baron de Rorté och gott funnit och decanus åstad sänd. Hvarpå honom
25
är svarat, att the fuller hafva förnummit, sådant icke allenast hafvas för
26
händer i Munster, uthan reedo vara skedt, tesmoignerandes sin villia och
27
begärelsse at göra dettsamma, men hafva nyligen och sedan dee förnummo,
28
at h:r baron Oxenstiernas Excell:s var i antoget och vist skulle komma,
29
skrifvit till. Wien om någre saker. Förän the finge therpå svar, kunde dee
30
inthet göra till saken. Therpå hänger nu saken. The meena här och skrifvas
31
ifrå andre ohrter, att desse keijsserlige inthet äro dee sanskyllige, uthan
32
hafva här legat till att behålla lämpan för världen. Thett kan och hända, att
33
dee må fuller vara härtill deputerade, men att Keijsaren hafver nyligen
34
ingåt med kongen i Dannemark een alliance att inthet begynna, göra och
35
slutha något med oss, uthan coniunctis armis förföllia oss, till dess saken
36
kan invicem blifva uthförd…


37
Beilagen in A. Ox. Slg. B I:


38
A: Kartenskizze mit den Gesandschaftsquartieren in Münster.

39
B: 219–220’ König Christian IV. v. Dänemark an die kurfürstlichen Abgesandten in Frank-
40
furt . Odense 1644 Februar 18/28

41
C: 221–221’ Wilhelm Biedenbach an König Christian IV. v. Dänemark. Wien 1644 März
42
20/30

43
D: 222–222’ Ernst Georg Sparr an Bidenbach. Wien 1644 März 26

Dokumente