Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
15. Rosenhane an Joh. Oxenstierna und Salvius Osnabrück 1643 August 30/September 9

2

Rosenhane an Joh. Oxenstierna und Salvius


3
Osnabrück 1643 August 30/September 9

4
Ausf.: J. Ox. Slg. B II; Kopie als Beilage A der Nr. 22

5
Visite bei den dänischen Gesandten.

6
Nach dem Austausch der üblichen Höflichkeiten zwischen mir und Langermann
7
während der heutigen Visite bei der dänischen Gesandtschaft begynte cantzlären
8
Jost Höök remonstrera sin konung och herres adfection till dette värkedts
9
befordran och önskade, att alt lyckeligen motte afgå, synnerligen at be-
10
gynnelssen een gång skee motte, begärade thärhoos af mig förnimma, hva-
11
rest E.Excell:er vore stadde och huru snart E.Excell:er voro hijt väntandes.
12
Thäropå såssom jag svarade, at E.Excell:r voro uthi Minden ankompne
13
och vidh mit afreesande icke nogon fullkomblig veetskap hade, att the
14
kongl. Dannemarkische gesandter vore ankompne, icke heller the keijse-
15
rische och andre interessenter, som vore at förmoda, tviflade och inthet, att
16
E.Excell. så skulle taga tiden i acht, att ingen mangel skulle blifva hoos
17
E.Excell:er, replicerade cantzlären, att theras ankompst icke kunde vara
18
ovitterlig, effter her Salvii Excell. hade godh kunskap om theras opryc-
19
kiande genom Bremen, och att the så sachta hade reest, att the annars icke
20
viste, än att hans Excell:e skulle hafva varit här för them. Sedan begynte
21
D. Lippe något låtha märkia sin otaligheet repeterandes långt tilbaka, huru
22
länge han hafver legat här och cum taedio förvachtadt, sköt sigh omsider
23
på tractatens beskaffenheet i thet at thenne och then Münsterische skulle
24
hålles för een och förthenskuldh befruchtade, att där the Svenske effter
25
them i Mönster skulle förvänta, motte ännu myckit långsambt tilgå. Cantz-
26
lären frågade deropå, om jag inthet viste, hvar the Frantzösische gesandter
27
vore stadde och huru snart till Mönster ankommande, däropå, såssom
28
jag inthet viste gifva them något svar, önskade han, att E.Excell. beha-
29
gade till att fortsettia reesan och thereffter inthet fördröija förmeenandes,
30
att man lijkväll i medier tijdh något kunde begynna at talas vidh …

Dokumente