Acta Pacis Westphalicae II C 1 : Die Schwedischen Korrespondenzen, Band 1: 1643-1645 / Ernst Manfred Wermter
14. Rosenhane an Joh. Oxenstierna Osnabrück 1643 August 29/September 8 Pr.: Minden 1643 September 1/11

2

Rosenhane an Joh. Oxenstierna


3
Osnabrück 1643 August 29/September 8
4
Pr.: Minden 1643 September 1/11

5
Eigh. Ausf.: J. Ox. Slg. B II

6
Ankunft. Visiten des Sekretärs Rortés u. der dänischen Gesandten.

7
Ungewöhnlich feierlicher Empfang durch die Bürgerschaft am Stadttor heute um
8
12 Uhr. Strax äffter jag var inkommen uthi logementet, kom the Danske
9
gesanters secreterare. Einzelheiten über Empfangszeremonien; såsom jag för-
10
klarade honom min commission, gratulerade han mig min ankompst och
11
strax frågade äfter the Svänske legater. Hvaruppå jag svarade E.Excell.
12
vara uthi Minden färdige till att reesa hijt, när som något förnummes, att
13
the andra interessenter antingen vore här äller på vägen här uthi näijden, och
14
såsom han thäruppå frågade mig, hvilcka interessenter jag mente, svarade jag
15
besynnerligen the kaijserske, them han strax änskyllade säijandes them
16
allereda vara förhanden och någon tidh förvachtadt, hvilket jag änskyllade
17
E.Excell. härtill intet haffva varit vitterligit; och begärte jag thärhooss veeta,
18
hvilka aff the käijsersche här vore och om inge flere vore att vänta, svarade
19
han, att greffven aff Auersbärg och doctor Kran vore här och inge flere
20
vore att förmoda. Talade sädan något om the Frantzösiskes och Spaniskes
21
drögzmål uthi Mönster, som nu så långt skuder öffver dän 1./11. Julij,
22
önskade, att the villa skynda, att thet måtte komma till en congress, hvilket
23
han förmente vara hallffva arbetet. Sädan lät han sig förmärkia, att the
24
kongl. Dannemarske gesandter intet annars hadhe förmodat, än att legaten
25
h. Salvius skulle vara them här till mötes, äffter han hadhe kunskap om
26
theres reesa och rykte up tillika medh them; och thärmedh tog han sitt aff-
27
träde .

28
Strax thäräffter kom baron de Rortés secreterare och hällsade mig görandes
29
sin änskyllan, att han så seent fick förnimma aff min ankomst, att han intet
30
hadhe tidh att låta sin härres vagn möta mig; berättade och, att residenten
31
ähr uthi Hålland förvachtandes Frantzösiskes legaternes ankomst, hvilke
32
ännu för något hinder skull, som honom var ovitterligit, intet vore upbrut-
33
ne ifrå Paris. Einzelheiten über Ankunft der dänischen Gesandten.

Dokumente